Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-26/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 lutego 2005r.  w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty na sporządzanie wycen szacunkowych, nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino, przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-26/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 lutego 2005r. 

w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty na sporządzanie wycen szacunkowych, nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino, przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę.

Na podstawie Art. 91 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /Dz.U. Nr 19 poz. 177/, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439, z późniejszymi zmianami, zarządzam:

§1. Na wykonywanie dla Miasta i Gminy Gryfino niżej wymienionych zadań z zakresu sporządzania wycen szacunkowych, nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino, dla potrzeb ustalenia odszkodowania, jako najkorzystniejszą cenowo, zatwierdzam ofertę:

 1. Marii Zegarek na wykonywanie niżej wymienionych zadań:
  1. Wycena lokalu mieszkalnego w budynkach wielolokalowych:
   1. wraz z urządzeniami, częściami wspólnymi budynku, pomieszczeniami przynależnymi oraz wartością gruntu - za kwotę 180,00 zł. brutto za sporządzenie operatu
   2. wraz z urządzeniami, częściami wspólnymi budynku oraz wartością gruntu - za kwotę 180,00 zł. brutto za sporządzenie operatu
  2. Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych / wartość gruntu i budynku /:
   1. budynkami mieszkalnymi - za kwotę 350,00 zł. brutto za sporządzenie operatu
   2. budynkami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi - za kwotę 350,00 zł. brutto za sporządzenie operatu
   3. garażami - jednym za kwotę 180,00 zł. brutto i za każdy następny znajdujący się na gruncie 50,00 zł. brutto za sporządzenie operatu
   4. innymi budynkami:
    • o powierzchni użytkowej do 500 m2 - za kwotę 350 zł. brutto za sporządzenie operatu
   5. innymi obiektami budowlanymi:
    • obiekty małej architektury szczegółowo opisane w art. 3 Prawa budowlanego - jedna za kwotę 60,00 zł. brutto i każda następna znajdująca się na gruncie za kwotę 60,00 zł. brutto za sporządzenie operatu
   6. budynkami gospodarczymi - jednym za kwotę 180 zł. brutto i za każdy następny znajdujący się na gruncie za kwotę 50,00 zł. brutto - za sporządzenie operatu
   7. piwnicami naziemnymi - jedną za kwotę 220,00 zł. brutto i za każdą następną znajdującą się na gruncie za kwotę 50,00 zł. brutto - za sporządzenie operatu
  3. Wycena działek przeznaczonych na inne cele niż rolne:
   1. pojedynczej działki - za kwotę 120,00 zł. brutto za wycenę jednej działki
   2. od 2 do 5 działek - za kwotę 110,00 zł. brutto za wycenę jednej działki
   3. powyżej 5 działek - za kwotę 110,00 zł. brutto za wycenę jednej działki
  4. Wycena gruntu rolnego:
   • o powierzchni do 1,00 ha - za kwotę 180,00 zł. brutto za wycenę jednej działki
  5. Wycena gruntu rolnego wraz ze znajdującymi się na nim częściami składowymi podlegające wycenie tj. budynki, budowle, obiekty małej architektury, drzewa, krzewy oraz inne:
   1. o powierzchni do 1,00 ha - za kwotę 320,00 zł. brutto za wycenę jednej działki
   2. o powierzchni od 1,01 ha do 5,00 ha - za kwotę 610,00 zł. brutto za wycenę jednej działki
   3. o powierzchni powyżej 5,00 ha - za kwotę 810,00 zł. brutto za wycenę jednej działki
  6. Wycena wartości rynkowej oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, dla potrzeb przekształcenia tego prawa w prawo własności - za kwotę 130,00 zł. brutto za wycenę jednej działki
  7. Wycena wartości nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego - za kwotę 130,00 zł. brutto za wycenę jednej działki
  8. Wycena wartości nieruchomości określającej jej wartość przed i po podziale celem naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości w wyniku podziału. W przypadku wydzielenia działek pod drogi publiczne lub poszerzenie dróg publicznych, które z mocy prawa przechodzą na własność Gminy:
   1. cena za działkę przed podziałem i każdą następną powstałą w wyniku podziału przy zadaniu gdzie wycena obejmuje od 2-10 działek - za kwotę 180,00 zł. brutto za wycenę jednej działki i każdej następnej
   2. cena za działkę przed podziałem i każdą następną powstałą w wyniku podziału przy zadaniu gdzie wycena obejmuje od 11-30 działek za kwotę 130,00 zł. brutto za wycenę jednej działki i każdej następnej
   3. cena za działkę przed podziałem i każdą następną powstałą w wyniku podziału przy zadaniu gdzie wycena obejmuje od 31-50 i powyżej 50 działek za kwotę 90,00 zł. brutto za wycenę jednej działki i każdej następnej
  9. Wycena wartości nieruchomości określającej jej wartość przed i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej celem naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem nowych urządzeń infrastruktury technicznej
   1. przy zadaniu gdzie wycena obejmuje od 1 do 30 działek za kwotę 180,00 zł. brutto za wycenę jednej działki
   2. przy zadaniu gdzie wycena obejmuje od 31 do 60 działek za kwotę 130,00 zł. brutto za wycenę jednej działki
   3. przy zadaniu gdzie wycena obejmuje od 61 do 100 i powyżej 100 działek za kwotę 80,00 zł. brutto za wycenę jednej działki

   Przy zadaniu 8 i 9 wyceny należy wykonać z zachowaniem zasady z pkt. 2 ppkt. 2.4 poz. 3 SWIZ.

  10. Wycena gruntów zabudowanych i nie zabudowanych, będących w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych - około 230 działek - kwota 65,50 zł. za wycenę jednej działki
  11. Wycena nieruchomości położonych w obrębie Wełtyń -około 20 działek - działki wydzielone pod drogi gminnej - działki należy oszacować wraz z częściami składowymi znajdującymi się na gruncie tj. budynki, budowle, obiekty małej architektury, tymczasowe obiekty budowlane, krzewy, drzewa oraz nasadzenia. Działki będą przedmiotem wykupu na rzecz Gminy Gryfino w drodze aktu notarialnego - kwota 320,00 zł. brutto za wycenę jednej działki
  12. Wycena działek które będą przedmiotem wykupu na rzecz Gminy Gryfino:
   1. nie zabudowanych - kwota 180,00 zł. za wycenę jednej działki
   2. niezabudowanych, ze znajdującymi się na nich nasadzeniami lub obiektami wyszczególnionymi w art. 3 Prawa budowlanego - dla potrzeb ustalenia odszkodowania - kwota za wycenę jednej działki 320,00 zł. za wycenę jednej działki

 2. Haliny Stankowskiej na wykonywanie niżej wymienionych zadań:
  1. Wycena wartości nieruchomości, które będą obciążane hipoteką.- za kwotę 200,00 zł. brutto za wycenę jednej działki
  2. Ustalenie wartości służebności gruntowej - za kwotę brutto 200,00 zł brutto za wycenę jednej działki
  3. Wycena działek które będą przedmiotem wykupu na rzecz Gminy Gryfino:
   1. zabudowanych, ze znajdującymi się na nich nasadzeniami lub obiektami wyszczególnionymi w art. 3 Prawa budowlanego - dla potrzeb ustalenia odszkodowania - za kwotę 400,00 zł brutto za wycenę jednej działki
  4. Wycena nasadzeń, budynków, obiektów szczegółowo opisanych w art. 3 Prawa budowlanego dla potrzeb ustalenia odszkodowania - za kwotę 400,00 zł. brutto za wycenę jednej działki.
 3. Andrzeja Sobczaka na wykonywanie niżej wymienionych zadań:
  1. Wycena lokalu użytkowego w budynkach:
   1. wielolokalowych wraz z urządzeniami, częściami wspólnymi, pomieszczeniami przynależnymi oraz wartością gruntu - za kwotę 244,00 zł. brutto za sporządzenie operatu
   2. wielolokalowych wraz z urządzeniami i częściami wspólnymi oraz wartością gruntu - za kwotę 244,00 zł. brutto za sporządzenie operatu
   3. wolnostojące wraz z wartością gruntu - za kwotę 244,00 zł. brutto za sporządzenie operatu
  2. Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych / wartość gruntu i budynku / :
   • innymi budynkami:
    1. o powierzchni użytkowej od 501 m2 do 1000 m2 - za kwotę brutto 366,00 zł. za sporządzenie operatu
    2. o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 - za kwotę brutto 366,00 zł. za sporządzenie operatu
   • innymi obiektami budowlanymi:
    1. budowle - jedna i każda następna znajdująca się na gruncie - za kwotę 122 zł. brutto każda następna znajdująca się na gruncie 122,00 zł. brutto za sporządzenie operatu
    2. tymczasowe obiekty budowlane - jeden i każdy następny znajdujący się na gruncie - za kwotę 122,00 zł. brutto każda następny znajdujący się na gruncie 122,00 zł. brutto za sporządzenie operatu szczegółowo opisane w art. 3 Prawa budowlanego
  3. Wycena działek przeznaczonych na inne cele niż rolne:
   1. od 2 do 5 działek w kompleksie - za kwotę 91,50 zł. brutto za wycenę jednej działki
   2. powyżej 5 działek w kompleksie - za kwotę 91,50 zł. brutto za wycenę jednej działki
  4. Wycena gruntu rolnego:
   1. o powierzchni od 1,01 ha do 5,00 ha - za kwotę 244,00 zł. brutto za wycenę jednej działki
   2. o powierzchni powyżej 5,00 ha za kwotę 244,00 zł. brutto za wycenę jednej działki
  5. Wycena nieruchomości określającej wzrost jej wartości w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, celem naliczenia tzw. opłaty planistycznej. - z zachowaniem zasady z pkt. 2 ppkt. 2.4 poz. 3 SWIZ - za kwotę 183,00 zł. brutto za wycenę jednej działki

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2005r. Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w dniu 8 stycznia 2004r. dokonała otwarcia ofert na zadanie w sprawie:

„Sporządzanie wycen szacunkowych, nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino "

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 - 73 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych / DzU z 2004 Nr 19, poz. 177 /.
Termin składania ofert upłynął w dniu 20 stycznia 2005r. o godz. 1300
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20 stycznia 2005r. o godz. 1330 w siedzibie zamawiającego w sali nr 26.Do upływu terminu składania ofert złożono 5 oferty. Z ofert tych tylko 3 spełniały wymagane warunki udziału w postępowaniu.
Najkorzystniejsze oferty cenowe na wykonywanie niżej wymienionych zadań złożyły:

 1. Maria Zegarek
 2. Halina Stankowska
 3. Andrzej Sobczak

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Komisja przetargowa przedstawiła kierownikowi zamawiającego propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonywanie poszczególnych zadań.

 

Sporządziła:
Żaneta Snoch