Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-8/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-8/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 stycznia 2005 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203/ oraz art.109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603/ oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości, położonej w obrębie Nowe Czarnowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65/3 o pow. 844 m2 /KW 48640/, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 9119/2004 z dnia 29.12.2004 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie, przy al. Parkowej nr 3a, pomiędzy Beatą Kowalówka-Rawdanowicz a Krzysztofem i Ireną małż. Denes.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nabytej uprzednio przez sprzedawcę od gminy.
Pani Beata Kowalówka nabyła w przetargu od Gminy Gryfino w 2002 r. w użytkowanie wieczyste działkę nr 65/3 o pow. 844 m2, położoną w obrębie Nowe Czarnowo, przeznaczoną pod zabudowę siedliskową.
Aktem notarialnym z dn.29.12.2004 r. p. Beata Kowalówka-Rawdanowicz zawarła z Krzysztofem i Ireną małż. Denes warunkową umowę sprzedaży użytkowania wieczystego działki nr 65/3 wraz z rozpoczętą budową domu mieszkalnego jednorodzinnego i dokumentacją budowlaną za cenę 65.000,-zł pod warunkiem, że Gmina Gryfino nie skorzysta z prawa pierwokupu.
Ponieważ cena podana w akcie jest łączna dla wszystkich składników wymienionych w umowie a przetarg na działki w Nowym Czarnowie nie cieszył się zainteresowaniem , nie wykonam prawa pierwokupu w/w nieruchomości.

 

Sporządziła:
J. Woldańska