Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-146/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 03 listopada 2005 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-146/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 03 listopada 2005 r.

w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172,poz.1441/ oraz art.109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459 / oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 247 o pow. 262 m2 /KW - nr 25393/, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 6190/2005 z dnia 21.10.2005 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie, przy ul. Parkowej nr 3a, pomiędzy Stanisławą Wałowską a Marią i Waldemarem małż. Jasiulewicz.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nabytej uprzednio przez sprzedawcę od gminy.
Pani Stanisława Wałowska nabyła w 1994 r. od Gminy Gryfino w użytkowanie wieczyste działkę nr 247 o pow. 262 m2, położoną w obrębie 4 m. Gryfino, na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej działki nr 246.
W 1998 przekształciła odpłatnie prawo użytkowania wieczystego ww działki w prawo własności.
Aktem notarialnym z dn. 21.10.2005 r. pani Wałowska zawarła z Marią i Waldemarem małż. Jasiulewicz, warunkową umowę sprzedaży działki nr 247 za cenę 13.000,-zł pod warunkiem, że Gmina Gryfino nie skorzysta z prawa pierwokupu.
Działka ze względu na powierzchnię i kształt nie stanowi normatywnej działki pod zabudowę. Ponadto dla terenu na którym położona jest nieruchomość nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego a ustalenie sposobu jej zagospodarowania możliwe jest tylko na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.
Ponieważ w terminie 1 m-ca jaki gmina posiada na wypowiedzenie się w sprawie pierwokupu, niemożliwe jest wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy, nie wykonam prawa pierwokupu ww nieruchomości.

 

Sporządziła:
J. Woldańska