Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-2/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji seminarium historycznego.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-2/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 stycznia 2005 r.


w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji seminarium historycznego.

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół do spraw organizacji seminarium historycznego w składzie:

  1. Marian Anklewicz - przewodniczący Zespołu
  2. Piotr Romanicz - członek Zespołu
  3. Paweł Mucha - członek Zespołu.

§ 2. Seminarium historyczne będzie podsumowaniem i zamknięciem roku obchodów jubileuszu 750-lecia Miasta Gryfina.

§ 3. Do zadań Zespołu należy przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie seminarium historycznego.

§ 4. Ustalam termin wykonania zadania do końca marca 2005 r.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Dnia 1 marca 2005 r. minie rok obchodów jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich dla miasta Gryfina. W związku z tym planuje się zorganizowanie seminarium historycznego – jako podsumowanie i zamknięcie obchodów jubileuszowych.
W skład Zespołu do spraw organizacji seminarium proponuję powołać Pana Mariana Anklewicza – podinspektora w Biurze Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, Pana Piotra Romanicza – Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Pana Pawła Muchę reprezentującego Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej.

 

Przygotowała:
Angelika Szulc