Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-161/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-161/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 grudnia 2005 r.

w sprawie powołania Koordynatora do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz § 7 Wieloletniego Programu Współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi, stanowiącego załącznik Uchwały Nr XLIV/559/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 listopada 2005 roku, ogłaszam co następuje:

§ 1. Powołuje się Panią Barbarę Lefik, zatrudnioną w Wydziale Edukacji  i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, na Koordynatora do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. Zadaniem Koordynatora jest:

  1. realizacja i monitorowanie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta  i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  2. coroczne przygotowywanie Programu współpracy Gminy Gryfino  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  3. ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów na realizację zadań własnych Gminy przez organizacje pozarządowe, 4) przygotowywanie umów na realizację zadań przez organizacje pozarządowe we współpracy z komórką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie odpowiedzialną za zakres merytoryczny danego zadania,
  4. dokonywanie bieżącej kontroli i oceny realizacji powierzonych organizacjom zadań,
  5. utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Gryfino oraz rozpowszechnianie posiadanych przez Gminę informacji istotnych dla działalności statutowej organizacji pozarządowych,
  6. prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Gryfino,
  7. przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów dotyczących współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi,
  8. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku spotkania z organizacjami pozarządowymi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Podstawą wydania zarządzenia w sprawie powołania Koordynatora do spraw współpracy z organizacjami jest § 7 Wieloletniego Programu Współpracy  Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi, który stanowi załącznik do Uchwały Nr XLIV/559/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 listopada 2005 roku. Powołanie koordynatora jest jednym z warunków przyjętego Wieloletniego Programu Współpracy, który należy do obligatoryjnych zadań programu Przejrzysta Polska. Powołanie Koordynatora zdecydowanie ułatwi współpracę pomiędzy samorządem gminnym a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta  i Gminy Gryfino.

 

Sporządziła:
Barbara Lefik