Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-55/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 600/10, położonej w obrębie Pniewo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-55/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 kwietnia 2005 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 600/10, położonej w obrębie Pniewo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203) oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603; Nr 281, poz.2782)/ oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem działki 600/10 o pow. 86 m2, położonej w obrębie Pniewo, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 600/6, w wysokości 2.800,00 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 lipca 2004 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część działki gminnej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr dz.600/6.
W wyniku podziału geodezyjnego działka oznaczona została nr 600/10 o pow. 86 m2.
Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej określona przez rzeczoznawcę majątkowego – Marię Zegarek w operacie szacunkowym wynosi 2.800,-zł.
Do ustalonej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Ponadto Nabywcy pokrywają koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.
W związku z powyższym ustalono do sprzedaży cenę działki nr 600/10 w wysokości 2.800,-zł.

 

Sporządziła:
J. Woldańska