Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-95/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-95/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 czerwca 2005 r.


w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  i Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Dz. U. Nr 281, poz. 2782) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 28.09.2092 r. na rzecz Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Gryfinie, oznaczonej numerem działki 235/5  o pow. 0,0034 ha, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3, na kwotę brutto 3.477,00 zł (trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych ).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXVI/353/04 z dnia  30 września 2004 r. nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Gryfino, oznaczona numerem działki 235/5 o pow. 0,0034 ha, położona w Gryfinie w obrębie  nr 3, przeznaczona jest do oddania w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 28.09.2092 r. na rzecz Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Gryfinie na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 235/1.
Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 2.850 zł . Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.
W związku z powyższym ustalono cenę nieruchomości na poziomie wartości szacunkowej powiększając ją o kwotę należnego podatku VAT (22%) w wysokości  627 zł , co stanowi cenę brutto w kwocie 3.477 zł. 

 

Sporządziła:
K.Lamperska