Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-116/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 sierpnia 2005r. w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-116/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 sierpnia 2005r.


w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) ), w związku z § 11 ust. 3 uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. Nr 55, poz. 1246) zarządzam, co następuje:

§1. W celu zapewnienia kontroli społecznej nad rozpatrywaniem i załatwianiem wniosków o najem lokali komunalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino powołuję Komisję Mieszkaniową w składzie:

  1. Janina Nikitińska - Przewodnicząca Komisji
  2. Krystyna Gazdecka - Wiceprzewodnicząca Komisji
  3. Magdalena Chmura- Nycz - członek Komisji
  4. Czesław Kapusta - członek Komisji
  5. Bożena Górak - członek Komisji
  6. Teresa Gólcz - członek Komisji

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. Nr 55, poz. 1246) Burmistrz zarządzeniem powołuje skład Komisji Mieszkaniowej. Komisja składa się z radnych desygnowanych uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się opieką społeczną, jak Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

 

Sporządziła:
Janina Major