Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-97/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-97/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2005r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt. 1, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; 2005r. Nr 14, poz. 114) oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 243.683 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
801      Oświata i wychowanie 5.800
80101   Szkoły podstawowe 5.600
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5.600
80195   Pozostała działalność 200
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 200
 
852     Pomoc społeczna 237.883
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 237.883
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

175.000

2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

62.883

OGÓŁEM

243.683

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 132.492 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 15.000
60016   Drogi publiczne gminne 15.000
4270 Zakup usług remontowych 15.000
 
710     Działalność usługowa 11.500
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 11.500
4300 Zakup usług pozostałych 11.500
 
801     Oświata i wychowanie 46.000
80104   Przedszkola 46.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.000
85495   Pozostała działalność 2.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2.000
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.187
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.187
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1.187
92195   Pozostała działalność 8.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 41.805
92601   Obiekty sportowe 28.870
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28.870
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 12.935
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 2.685
4300 Zakup usług pozostałych 10.250
OGÓŁEM 132.492

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 376.175 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 15.000
60016   Drogi publiczne gminne 15.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000
 
710     Działalność usługowa 11.500
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 11.500
3040 Nagrody w charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 9.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500
 
801     Oświata i wychowanie 51.800
80101   Szkoły podstawowe 5.600
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5.600
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 46.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.000
80195   Pozostała działalność 200
4300 Zakup usług pozostałych 200
 
852     Pomoc społeczna 237.883
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 237.883
3110 Świadczenia społeczne 237.883
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.000
85495   Pozostała działalność 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000
90003   Oczyszczanie miast i wsi 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.187
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 8.187
2820 Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7.000
4301 Zakup usług pozostałych 1.187
92195   Pozostała działalność 1.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 41.805
92601   Obiekty sportowe 28.870
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.170
4270 Zakup usług remontowych 19.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 12.935
3040 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody sport.) 10.250
4301 Zakup usług pozostałych 2.685
OGÓŁEM 376.175

§ 4. Zmienia się personalnych dysponentów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Zmiany w kwotach wydatków związane są z analizą wydatków budżetowych na koniec czerwca 2005 roku i dotyczą przeniesień środków między paragrafami  w celu prawidłowego ich zaklasyfikowania oraz z zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego:

  • Nr 266/2005 zwiększone zostały Gminie dotacje celowe w dziale 801 – Oświata i wychowanie z tytułu realizacji zadań własnych o łączną kwotę 5.800 zł, z tego w:
  • rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5.600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006;
  • rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 200 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od 1 lipca do 31 października 2004r.
  • Nr 275/2005 zwiększone zostały Gminie dotacje celowe w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o łączną kwotę 237.883 zł, z tego:
  • z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 175.000 zł, z przeznaczeniem na wypłaty przez ośrodki pomocy społecznej zasiłków stałych;
  • z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 62.883 zł, z przeznaczeniem na wypłaty przez ośrodki pomocy społecznej zasiłków okresowych.

 

Sporządziła:
Jolanta Staruk

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-97/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 30 czerwca 2005r.

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Dysponent
851     Ochrona zdrowia 38.886   B.GÓRAK
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 38.886  
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.580  
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.022  
4120 Składki na Fundusz Pracy 284  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.000  
4300 Zakup usług pozostałych 11.000  
 
851     Ochrona zdrowia   38.886 W.HOŁUB
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi   38.886
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   11.580
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2.022
4120 Składki na Fundusz Pracy   284
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   14.000
4300 Zakup usług pozostałych   11.000