Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-115/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 sierpnia 2005r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-115/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 sierpnia 2005r. 


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) ) w związku z § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. Nr 55, poz.1246) zarządzam, co następuje:

§ 1 Wprowadzam Regulamin Komisji Mieszkaniowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

§ 3 Traci moc Zarządzenie Nr 6/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 stycznia 2003r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu Komisji Mieszkaniowej.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Na podstawie § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. Nr 55, poz.1246) Burmistrz powołuje Komisję Mieszkaniową oraz określa jej skład i tryb pracy oraz wzory dokumentów, na bazie których Komisja Mieszkaniowa realizuje swoje zadania.

sporządziła:
Janina Major

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0151-115 /05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 19 sierpnia 2005r.

 

 

 

 

Regulamin Komisji Mieszkaniowej

I Postanowienia ogólne:

§ 1. Regulamin Komisji Mieszkaniowej zwany dalej Regulaminem określa skład oraz tryb jej pracy.

§ 2. Komisja Mieszkaniowa zwana dalej Komisją jest społecznym organem kolegialnym o charakterze opiniodawczym i powołana jest w celu zapewnienia kontroli społecznej nad zasadami wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, przeznaczonych do wynajmowania na cele mieszkalne oraz trybem rozpatrywania wniosków składanych przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu.

II Skład Komisji:

§ 3.

 1. Członków Komisji powołuje Burmistrz spośród radnych desygnowanych przez Radę Miejską oraz osób spoza rady.
 2. Komisja składa się maksymalnie z sześciu członków.
 3. Ze składu Komisji Burmistrz powołuje Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Komisji.
 4. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
 5. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje do odwołania przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, złożenia rezygnacji, wygaśnięcia mandatu w związku z powołaniem następnej kadencji Rady Miejskiej lub ustania członkostwa w inny sposób.
 6. W przypadku ustania członkostwa Burmistrz może uzupełnić skład Komisji.

III Tryb oraz zasady pracy Komisji:

§ 4.

 1. Posiedzenia Komisji zwołuje Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w porozumieniu z Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym Komisji.
 2. Członkowie Komisji są powiadamiani pisemnie o wyznaczonej dacie posiedzenia Komisji co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, funkcję przejmuje Wiceprzewodniczący Komisji.
 4. Obsługę administracyjną Komisji prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.
 5. Komisja odbywa posiedzenia stałe bądź wyjazdowe.

§ 5.

 1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu.
 2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, a pod jego nieobecność - głos Wiceprzewodniczącego.

§ 6. Przedmiotem prac Komisji w szczególności jest:

 1. opiniowanie wniosków o najem lokalu, wstępnie pozytywnie zweryfikowanych przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska na listę mieszkaniową;
 2. przeprowadzenie corocznej weryfikacji listy mieszkaniowej pod kątem spełniania wymogów uchwały;
 3. wydawanie opinii w sprawach zawarcia umów najmu osób oczekujących na liście mieszkaniowej;
 4. wydawanie opinii w sprawach zawarcia umów najmu osób, które zamieszkiwały mniej niż dwa lata w lokalu opuszczonym przez najemcę lub po jego śmierci, a nie są objęte dyspozycją przepisu art.691 Kodeksu cywilnego;
 5. wydawanie opinii w sprawach przydziału powierzchni niemieszkalnych do adaptacji;
 6. wydawanie opinii w sprawach zamian lokali dokonywanych z urzędu.

§ 7.

 1. Komisja dokonuje kwalifikacji wniosku na liście mieszkaniowej na podstawie punktacji stanowiącej załącznik do uchwały Nr XXXVI/466/05 z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino oraz załączników do Regulaminu.
 2. Komisja zatwierdza projekt listy mieszkaniowej oraz rozpatruje odwołania od projektu listy, w trybie określonym w ww. uchwale.
 3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, Komisja lub wyznaczone z jej składu osoby dokonują lustracji mieszkań w których zamieszkują wnioskodawcy, sprawdzając zgodność danych ujętych we wniosku ze stanem faktycznym.

§ 8.

 1. Z każdej czynności stanowiącej przedmiot prac Komisji sporządzany jest protokół, w którym odnotowywane są rozstrzygnięcia Komisji.
 2. Protokół podpisywany jest przez wszystkich członków obecnych na posiedzeniu Komisji oraz osobę protokołującą.

§ 9. Burmistrz przed wydaniem decyzji w sprawach mieszkaniowych zapoznaje się z opinią Komisji zawartą w treści stosownego protokółu.

§ 10. Na potrzeby Komisji wprowadza się następujące wzory dokumentów, w formie załączników do Regulaminu, które to załączniki stanowią integralną jego część, mianowicie:

 1. załącznik nr 1 - wniosek o najem lokalu.
 2. załącznik nr 2 - deklaracja o dochodach.
 3. załącznik nr 3 - wniosek o zamianę lokalu
 4. załącznik nr 4 - wykaz chorób, które uzasadniają przyznanie punktów w ocenie wniosków o najem lokalu.
 5. załącznik nr 5 - protokół z przeglądu lokalu przez Komisję Mieszkaniową, w związku z ubieganiem się wnioskodawcy o lokal z zasobów Gminy.
 6. załącznik nr 6 - karta oceny wniosku o najem lokalu, do ustalenia kolejności na liście mieszkaniowej.
 7. załącznik nr 7 - protokół z rozpatrzenia wniosku.