Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-2/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 stycznia 2005 roku. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót zrealizowanych w ramach kontraktu ”Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla m. Gryfino i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ”.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-2/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 stycznia 2005 roku.


w sprawie powołania Komisji do odbioru robót zrealizowanych w ramach kontraktu ”Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla m. Gryfino i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ”.

Na podstawie par.7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ,stanowiącego załącznik do UchwałyNr XXXI/385/01 rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku/Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21,poz.439 z póżniejszymi zmianami/ , w związku z pismem Inżyniera Kontraktu z dnia 5.01.2005 roku w sprawie rozpoczęcia czynności odbiorowych związanych z odbiorem zadania ”Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla m. Gryfino i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ”, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję w składzie:

 1. Przewodniczący – Tomasz Granops – Inżynier Kontraktu, Komplet Inwest s.c.
 2. Członkowie,
  1. Eugeniusz Kuduk – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino,
  2. Ewa Kubiak - Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji UMiG Gryfino
  3. Roman Duk - Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji UMiG Gryfino,

która dokona odbioru wykonanych robót zgodnie z obowiązującymi procedurami przy udziale przedstawicieli Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w osobach;

 • Waldemar Szatanik – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.w Gryfinie
 • Maria Mikołajczyk – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.w Gryfinie
 • Stanisław Krukowski - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.w Gryfinie

§ 2. Komisja reprezentować będzie Gminę Gryfino w zakresie odbioru robót wykonanych w ramach realizacji kontraktu ”Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla m. Gryfino i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ”.

§ 3.

 1. Komisja rozpoczyna prace w dniu 12 stycznia 2005 roku.
 2. Ustala się termin zakończenia prac Komisji na dzień 28 luty 2005 roku.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Aktywizacji Gospodarczej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat