Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-19/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wyposażenie placów zabaw.

    

ZARZĄDZENIE  Nr 0152-19/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 maja 2005 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Wyposażenie placów zabaw”

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały  Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i montaż placów zabaw dla dzieci” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Angelika Szulc - Przewodniczący Komisji
  2. Daniel Cieślak - członek Komisji
  3. Mariusz Andrusewicz - członek Komisji

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE

W związku z tym, że istnieje potrzeba wymiany starych placów zabaw, na których znajdują się zniszczone i zagrażające bezpieczeństwu bawiących się tam dzieci elementy, a zakup i montaż nowych placów zabaw przekracza kwotę 6.000 EURO, należy przeprowadzić zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
W skład Komisji Przetargowej proponuję powołać:

  1. Angelika Szulc - Przewodniczący Komisji
  2. Daniel Cieślak - członek Komisji
  3. Mariusz Andrusewicz - członek Komisji.

 

 

Przygotował:
Daniel Cieślak