Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-13/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z  dnia  04  kwietnia  2005  r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej  przyjętych na sesji w dniu 31 marca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-13/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY  GRYFINO
z dnia 04 kwietnia 2005  r. 


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej  przyjętych na sesji w dniu 31 marca 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn.  zm.) zarządzam co  następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 31  marca  2004  roku  odpowiadają:

Nr  uchwały: W  sprawie: Wydział/jednostka:
Nr  XXXIV/438/05 w  sprawie  stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  radnego Biuro  Obsługi  Rady  i Burmistrza
Nr  XXXIV/439/05 w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego,  nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej,  położonej  w  obrębie  Pniewo Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
Nr  XXXIV/440/05 w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego,  nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej,  położonej  w  obrębie  5  m.  Gryfino,  przy  ul.  Ks.  Jerzego  Popiełuszki Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
Nr  XXXIV/441/05 w  sprawie  nabycia  na  mienie  gminne  w  drodze  wykupu  od  osoby  fizycznej,  części  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  obrębie  Chlebowo Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
Nr  XXXIV/442/05 w  spawie  rozwiązania  umowy  użytkowania  wieczystego  gruntów Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr  XXXIV/443/05 w  sprawie  nadania  imienia  Szkole  Podstawowej  w  Chwarstnicy Edukacji  i  Spraw  Społecznych
Nr  XXXIV/444/05 w  sprawie  przyznania  dotacji  na  remonty  zabytkowych  obiektów  sakralnych Edukacji  i  Spraw  Społecznych
Nr  XXXIV/445/05 w  sprawie  ustalenia  zasad  przyznawania  i  wysokości  nagród  przyznawanych  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Gryfino  dla  zawodników  osiągających  wysokie  wyniki  we  współzawodnictwie  międzynarodowym  lub  krajowym Edukacji  i  Spraw  Społecznych
Nr  XXXIV/446/05 w  sprawie  ustalenia  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  gminy  Gryfino Edukacji  i  Spraw  Społecznych
Nr  XXXIV/447/05 zmiany  budżetu  gminy  na  2005  rok Skarbnik Miasta i Gminy
Nr  XXXIV/448/05 w  sprawie  uchylenia  uchwał: 
Nr  XXXI/430/05  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  24  lutego  2005  r.  oraz 
Nr  XXXI/432/05  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  24  lutego  2005  r.
Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
Nr  XXXIV/449/05 w  sprawie  zmiany  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Gryfino” Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
Nr  XXXIV/450/05 w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i gminy  Gryfino Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

§  2.  Odpowiedzialnym  wymienionym  w  §  1  w  załączeniu  przekazuję    po  jednym  egzemplarzu  kopii  uchwał  Rady  Miejskiej  przyjętych  na  sesji  w  dniu  31  marca  2004 r.

§  3.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat