Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-42/05 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 30 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania "Systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie".

ZARZĄDZENIE Nr 0152-42/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 września 2005 roku 
 

w sprawie wprowadzenia do stosowania "Systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie".

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku  z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) Kodeksem pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania "System zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie", który stanowi Załącznik  Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2004 r. Gmina Gryfino zgłosiła akces w ogólnopolskiej, społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" prowadzonej przez "Gazetę Wyborczą" przy współudziale innych instytucji. Celem akcji jest promowanie w samorządach zasad: przejrzystości działania, partycypacji społecznej, przewidywalności, rozliczalności, fachowości i braku tolerancji dla korupcji.
Następstwem przystąpienia do akcji było powołanie zarządzeniem nr 0152-11/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 marca 2005 r. zespołów zadaniowych, dla realizacji zadań wskazanych w Regulaminie akcji. Jednym z obligatoryjnych zadań jest realizacja zasady fachowości polegająca m.in. na wprowadzeniu do stosowania systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy.
Dodatkowo nowelizacja ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. poz. 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami), wprowadziła szereg zmian dotyczących zasad rekrutacji i zatrudniania pracowników  na stanowiska urzędnicze.
W związku z powyższym istnieje potrzeba uregulowania tej materii w drodze zarządzenia.

Sporządziła:
Beata Pluskota

 

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr0152-42/2005
z dnia 30 września 2005 r.

 

"SYSTEM ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKA URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE"

§ 1

Rozdział I
Przepisy ogólne

 1. System określa szczegółowe procedury związane z zatrudnianiem pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, za wyjątkiem Burmistrza, z-cy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika.
 2. Zatrudnianie pracowników jest kluczowym elementem strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie. Opiera się na zasadach jawności, otwartości i konkurencyjności.
 3. System zapewnia zatrudnienie pracowników na określone stanowiska pracy w Urzędzie o odpowiednich kwalifikacjach i predyspozycjach, zapewniających prawidłowe wypełnianie celów Urzędu oraz realizację osobistych planów i ambicji zawodowych.
 4. Przez zatrudnienie pracowników w znaczeniu Systemu rozumie się przeprowadzenie procedury naboru na wolne stanowisko pracy, zwane dalej stanowiskiem urzędniczym, o określonych kwalifikacjach potencjalnego kandydata (profil osobowościowy) z wymogami stawianymi na danym stanowisku pracy (profil zawodowy).
 5. W zakresie zatrudniania pracowników mieszczą się następujące specjalistyczne czynności:
  1. planowanie zatrudnienia,
  2. nabór (rekrutacja) - pozyskiwanie kandydatów,
  3. selekcja - dobór kandydatów w oparciu o określone kryteria,
  4. przyjmowanie wyselekcjonowanych pracowników do pracy,
  5. adaptacja zawodowa pracowników,
  6. ocena pracownika,
  7. awans zawodowy.
 6. Zatrudnianie pracowników jest systemowym rozwiązaniem spójnym z pozostałymi funkcjami polityki personalnej: motywowaniem pracowników, wynagradzaniem, doskonaleniem i ocenianiem.
 7. W procesie zatrudniania pracowników w Urzędzie uczestniczą:
  1. Burmistrz lub Zastępca Burmistrza,
  2. Sekretarz,
  3. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
  4. Kierownik komórki organizacyjnej Urzędu do której prowadzony jest nabór,
 8. Pracownicy ds. Personalnych zobowiązani są do służenia wszelką pomocą Burmistrzowi i innym uprawnionym osobom w zakresie zatrudniania pracowników w Urzędzie, a w szczególności w zakresie:
  1. prawidłowego doboru metod rekrutacji kandydatów,
  2. przeprowadzania selekcji,
  3. adaptacji nowo przyjętych pracowników w Urzędzie,
  4. prawidłowego doboru kadry,
  5. rotacji pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy,
  6. prawidłowego przygotowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacji.
 9. Ustala się pięć głównych etapów postępowania przy zatrudnianiu pracowników w Urzędzie:
  1. planowanie zatrudnienia,
  2. rekrutacja kandydatów,
  3. selekcja kandydatów,
  4. adaptacja zawodowa wybranych pracowników,
  5. ocena pracowników.
 10. Nadzór nad stosowaniem Systemu zapewnia Sekretarz.

§ 2

Rozdział II
Planowanie zatrudnienia w Urzędzie

 1. Proces zatrudnienia pracowników powinien być zawsze określeniem przyszłych potrzeb Urzędu wynikających z prognozy jego funkcjonowania.
 2. Podstawowymi desygnatami w zakresie planowania zatrudnienia w Urzędzie są:
  1. planowane zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu i związane z tym tworzenie nowych stanowisk pracy,
  2. zmiana przepisów prawnych nakładająca na Urząd nowe kompetencje i zadania,
  3. oceny pracy zatrudnionych pracowników stanowiące podstawowe źródło informacji o istniejących rezerwach w potencjale kadrowym Urzędu,
  4. planowane fluktuacje (przejście na emeryturę i inne).
 3. Naczelnik Wydziału/Kierownik Referatu zobowiązany jest do stałego monitorowania potrzeb kadrowych w ramach Wydziału i prognozowania mogących wystąpić w niedalekiej przyszłości wakatów.
 4. Naczelnik Wydziału/Kierownik Referatu zobligowany jest do przekazywania informacji do Naczelnika Wydziału Organizacyjnego o wakującym stanowisku, w terminie pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu Wydziału/Referatu. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przekazuje informację do Sekretarza.
 5. W przypadku powstania konieczności zatrudnienia nowego pracownika na wolne stanowisko w Urzędzie, Naczelnik Wydziału/Kierownik Referatu składa z miesięcznym wyprzedzeniem do Naczelnika Wydziału Organizacyjnego wniosek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Systemu.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału/Kierownika Referatu, o którym mówi ust. 5 w sprawie zatrudnienia pracownika winien zawierać:
  1. krótkie uzasadnienie zawierające przyczyny powstania wakatu,
  2. opis stanowiska,
  3. zakres czynności osoby ostatnio zajmującej wakujące stanowisko.
 7. Po uzyskaniu pisemnej zgody od Burmistrza na zatrudnienie nowego pracownika, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego zobowiązany jest do wszczęcia procedury zatrudnienia.

§ 3

Rozdział III
Warunki zatrudnienia pracownika

 1. Pracownik po raz pierwszy podejmujący pracę w Urzędzie jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.
 2. Okres wymieniony w ust. 1 traktuje się jako czas rozpoznania praktycznego wykorzystania posiadanych kwalifikacji i umiejętności pracownika przy realizacji strategicznych celów Wydziału/Referatu i kończy się oceną pracownika.
 3. Po wygaśnięciu umowy Naczelnik Wydziału/Kierownik Referatu może wnioskować do Burmistrza o jej przedłużenie.
 4. W uzasadnionych okolicznościach (duże doświadczenie, wysokie kwalifikacje pracownika przydatne dla Urzędu) Burmistrz może wyrazić zgodę na zawarcie umowy na czas nieokreślony.
 5. Wszystkie działania związane z zatrudnianiem nowego kandydata do pracy w Urzędzie lub przesunięcia pracownika powinny być oparte na analizie charakterystyki stanowiska pracy.

§ 4

Rozdział IV
Charakterystyka stanowiska pracy

IV. 1. Definicja charakterystyki stanowiska pracy

 1. Charakterystyka stanowiska pracy w Urzędzie składa się z:
  1. opisu stanowiska pracy,
  2. zakresu czynności.

IV. 2. Stanowisko pracy

 1. Stanowisko pracy wymaga dwojakiego rodzaju współdziałania:
  1. z innymi pracownikami (przełożonymi, współpracownikami, podwładnymi i innymi),
  2. z formalnymi procedurami, wyposażeniem i narzędziami pracy.
 2. Zespół spójnych i powiązanych ze sobą stanowisk pracy tworzy strukturę organizacyjną Wydziału/Referatu.
 3. W strukturze organizacyjnej Wydziału/Referatu znajdują się stanowiska pracy:
  1. kierownicze stanowiska urzędnicze,
  2. nie kierownicze stanowiska urzędnicze
  3. stanowiska pomocnicze i obsługi.
 4. Szczegółowy podział funkcjonalny wewnętrznych komórek organizacyjnych w Urzędzie określa Burmistrz w Regulaminie Organizacyjnym.
 5. Struktura Urzędu jest sformalizowana w postaci schematu organizacyjnego.
 6. Stanowisko pracy może być zajmowane przez jednego lub większą ilość pracowników (wieloosobowe stanowisko pracy).
 7. Opis stanowiska pracy jest normatywnym dokumentem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Systemu, zawierającym:
  1. dokładne określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego je stanowiska,
  2. określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,
  3. określenie odpowiedzialności,
  4. inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.
 8. Wzór opisu stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 9, nie ma zastosowania  w przypadku, jeśli przepis prawa reguluje inny wzór dokumentu definiującego stanowisko pracy.
 9. Opisy stanowisk pracy przygotowuje, parafuje i przedkłada do akceptacji Burmistrzowi, Naczelnik Wydziału / Kierownik Referatu.
 10. Zakres czynności jest uszczegółowieniem opisu stanowiska pracy zajmowanego przez danego pracownika, a wzór został wprowadzony do stosowania zarządzeniem Nr 183/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie zatwierdzenia do stosowania zakresu czynności pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
 11. Zakres czynności w sposób precyzyjny określa czynności przyporządkowane danemu pracownikowi.
 12. Zakresy czynności są sporządzane dla wszystkich pracowników Urzędu, w tym również dla Zastępców Naczelników/Kierowników, przez Naczelnika Wydziału / Kierownika Referatu.
 13. Zakres czynności po zapoznaniu się z jego treścią, podpisuje pracownik i jego bezpośredni przełożony.
 14. Naczelnik Wydziału/Kierownik Referatu zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania podpisanego zakresu czynności do Pracownika ds. Personalnych.

IV. 3. Stanowiska pracy

 1. Stanowiska pracy w Urzędzie tworzą grupy stanowisk urzędniczych  i pozostałych: stanowisk pomocniczych i obsługi.
 2. Dla poszczególnych stanowisk urzędniczych i pomocniczych określone są: kategorie zaszeregowania oraz minimalne wymogi dotyczące wykształcenia
  i stażu pracy warunkujące możliwość podjęcia pracy na stanowisku pracy.
 3. Decyzję w sprawie zaszeregowania stanowiska pracy podejmuje Burmistrz.

§ 5

Rozdział V
Nabór kandydatów

V.1. Cele naboru

Uzyskanie zgody Burmistrza na zatrudnienie pracownika powoduje rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze i pozostałe w Urzędzie.

Czynności rekrutacyjne powinny być rozpoczęte w terminie pozwalającym na przeprowadzenie naboru zgodnie z przepisami ustawy.

Otwarta rekrutacja i jawny nabór mają na celu pozyskanie najlepszych kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie.

V.2. Źródła pozyskiwania kandydatów

W celu zapewnienia zatrudnienia w Urzędzie kompetentnych pracowników należy zastosować następujące rodzaje źródeł rekrutacji:

 1. zewnętrzne,
 2. wewnętrzne,
 3. staże absolwenckie i praktyki,
  zgodnie z procedurą określoną niniejszym Systemem.

V.3 Metody rekrutacji

 1. Obligatoryjne dla stanowisk urzędniczych:
  1. Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
 2. Dodatkowe:
  1. Ogłoszenia prasowe,
  2. Ogłoszenia w Urzędach pracy.

V.4. Etapy naboru

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
 2. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych.
 3. Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym.
 4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
 5. Selekcja końcowa kandydatów:
  1. rozmowa kwalifikacyjna i/lub test kwalifikacyjny.
 6. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.
 7. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.
 8. Ogłoszenie wyników naboru.

V.5. Komisja rekrutacyjna

 1. Procedurę naboru na wolne stanowiska w Urzędzie przeprowadza komisja w składzie:
  1. Burmistrz lub jego Zastępca,
  2. Sekretarz,
  3. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
  4. Kierownik komórki organizacyjnej Urzędu do której prowadzony jest nabór,
  5. w przypadku wskazania przez Burmistrza - inna osoba.

Komisja rekrutacyjna działa aż do zakończenia procedury naboru.
Obsługę komisji zapewnia Pracownik ds. Personalnych.

V.6. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się zgodnie z § 5.
 2. . Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
  1. nazwę i adres jednostki,
  2. określenie stanowiska urzędniczego,
  3. określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
  4. wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
  5. wskazanie wymaganych dokumentów,
  6. określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
 3. Ogłoszenie będzie upowszechniane do 14 dni od dnia umieszczenia ogłoszenia w BIP i na tablicy ogłoszeń.
 4. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Systemu.

V.7. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

 1. W terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku w Urzędzie.
 2. Na dokumenty aplikacyjne mogą składać się:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys - curriculum vitae,
  3. kserokopia świadectw pracy,
  4. kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
  6. referencje,
  7. oryginał kwestionariusza osobowego,
  8. inne dokumenty wymagane przepisami prawa.
 3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie w Urzędzie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.
 4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

V.8. Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat a następnie przekazywane do archiwum zakładowego.
 3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

V.9. Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych

 1. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez komisję z aplikacją nadesłaną przez kandydata.
 2. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych, zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
 3. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie przydatności kandydata do pracy na wolnym stanowisku w Urzędzie.

V.10. Ogłoszenie listy kandydatów, spełniających wymagania formalne

 1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji, Pracownik ds. Personalnych umieszcza w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 2. Lista, o której mowa w ust. 1 zawiera imiona i nazwiska kandydatów, oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
 4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 5. Wzór listy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Systemu.

V.11. Selekcja końcowa kandydatów

Na selekcję końcową składają się:

 1. rozmowa kwalifikacyjna i/lub test kwalifikacyjny.

V.12. Test kwalifikacyjny

 1. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

V.13. Rozmowa kwalifikacyjna

 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
 2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja rekrutacyjna.

V.14.Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

 1. Po przeprowadzeniu selekcji końcowej sekretarz komisji sporządza protokół  z przeprowadzonego naboru kandydatów.
 2. Protokół zawiera w szczególności:
  1. określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
  2. informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
  3. uzasadnienie danego wyboru.
 3. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Systemu.

§ 6

Rozdział VI
Badanie lekarskie

 1. Badanie lekarskie kandydata wyłonionego w drodze rekrutacji na stanowisko urzędnicze przeprowadza się w celu potwierdzenia zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 2. Badania lekarskie kandydatów do pracy przeprowadza się na podstawie Kodeksu Pracy i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz.332 z późniejszymi zmianami).
 3. Pracownik ds. Personalnych, kierujący kandydata do objęcia danego stanowiska pracy na badania lekarskie, powinien w skierowaniu wyszczególnić specyficzne cechy stanowiska mogące mieć wpływ na stan zdrowia zatrudnionego pracownika lub stanowić dla niego zagrożenie.

§ 7

Rozdział VII
Zatrudnienie kandydata do pracy i przygotowanie umowy  o pracę

 1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności, o ile zatrudniany jest na stanowisku na którym takie zaświadczenie jest wymagane.
 2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie dołączone do jego akt osobowych.
 3. Stosowne dokumenty, w przypadku podjęcia decyzji o zatrudnieniu odpowiedniego kandydata, podpisuje Burmistrz.
 4. Wszystkie dokumenty dotyczące kandydatów do objęcia stanowiska pracy przeznaczone są wyłącznie do wiadomości tych osób, które biorą bezpośredni udział w naborze.
 5. Wszystkie informacje zawarte w aplikacji podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. Nowo zatrudniony pracownik otrzymuje umowę o pracę najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.
 7. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy, pracownik powinien zostać skierowany na szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz w zakresie czynności wykonywanych na określonym stanowisku pracy.
 8. Naczelnik Wydziału / Kierownik Referatu zobowiązany jest zapoznać pracownika z szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień pracowniczych, oraz z innymi przepisami regulującymi tryb pracy w Urzędzie, w szczególności na stanowisku pracy.
 9. Fakt zapoznania się z obowiązującymi w Urzędzie regulaminami i zasadami postępowania pracownik poświadcza pisemnie w postaci obowiązujących w Urzędzie oświadczeń, dostępnych u Pracownika ds. Personalnych.
 10. Nowo zatrudniony pracownik zobowiązany jest złożyć do teczki akt osobowych podpisane oświadczenia, o którym mowa w ust. 9, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 11. Nie później niż w ciągu 7 dniu od dnia zawarcia umowy o pracę, Pracodawca informuje pracownika na piśmie o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia umowy.

§ 8

Rozdział VIII
Ogłoszenie o wynikach naboru

 1. Informację o wynikach naboru na stanowiska urzędnicze upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
  1. nazwę i adres jednostki,
  2. określenie stanowiska urzędniczego,
  3. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
  4. uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.
 3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń przez okres, co najmniej 3 miesięcy.
 4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 6 i załącznik nr 7  do niniejszego Systemu.

§ 9

Rozdział IX
Adaptacja zawodowa pracownika w Urzędzie

 1. Adaptacja zawodowa pracowników to zespół celowych działań tworzących warunki do uzyskania przez nich wymaganych efektów pracy, oraz powstania i utrzymania integracji z Urzędem. Jest to okres wdrażania się pracownika w całokształt czynności zawodowych oraz w życie społeczne środowiska pracy.
 2. Adaptacja zawodowa pracowników w Urzędzie odbywa się poprzez:
  1. umiejętne wprowadzanie do pracy,
  2. udzielanie wyczerpującego instruktażu,
  3. regularna obserwacja pracy nowego pracownika przez bezpośredniego przełożonego,
  4. podkreślanie pozytywnych stron pracownika w wykonywaniu pracy,
  5. wskazywanie sposobów unikania trudności pojawiających się w toku pracy nowego pracownika,
  6. planowanie podnoszenia kwalifikacji.
 3. Dla każdego nowo zatrudnionego pracownika w Urzędzie ustala się opiekuna.
 4. Opiekunem może być bezpośredni przełożony lub osoba upoważniona przez niego, mająca duże doświadczenie zawodowe i ciesząca się dużym autorytetem wśród pracowników Urzędu.
 5. Do zadań opiekuna należy:
  1. przedstawienie nowego pracownika współpracownikom,
  2. przygotowanie stanowiska pracy,
  3. objaśnienie powiązań stanowiska pracy, wynikających z zakresu czynności,
  4. przedstawienie struktury organizacyjnej i personalnej Urzędu,
  5. służenie wszelką pomocą podczas okresu adaptacyjnego.
 6. W pierwszym miesiącu zatrudnienia przeprowadza się szkolenia adaptacyjne dla nowo zatrudnionych pracowników. Za zakres i tryb szkolenia odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony nowo przyjętego pracownika.
 7. Adaptacja rozpoczyna się z chwilą przyjęcia pracownika do pracy i kończy w momencie osiągnięcia przez niego pełnej wiedzy świadczącej o nabyciu sprawności zawodowej i społecznej.
 8. Maksymalny okres adaptacji dla pracownika podejmującego w Urzędzie pracę zawodową po raz pierwszy wynosi 1 rok.

§ 10

Rozdział X
Ocena opiekuna

 1. Ocena pracownika dokonywana jest przez opiekuna za okres, na który była zawarta umowa o pracę.
 2. Ocena zawiera informację o przebiegu zatrudnienia.
 3. Negatywna ocena może być powodem nie nawiązania umowy o pracę na kolejny okres.
 4. Ocena jest decydującym kryterium przy nawiązywaniu z pracownikiem kolejnej umowy o pracę.
 5. Pozytywna ocena nie powoduje konieczności nawiązania z pracownikiem umowy o pracę.

§ 11

Rozdział XI
Awans zawodowy

 1. W celu zapewnienia właściwego promowania własnych zasobów ludzkich w Urzędzie powinny być podejmowane następujące działania:
  1. okresowa ocena pracowników ukierunkowana na poznanie ich potencjału zawodowego,
  2. prowadzenie kompleksowej strategii szkoleniowej i doskonalenie umiejętności pracowników dostosowanych do rzeczywistych potrzeb,
  3. rozwój odpowiednich kwalifikacji u osób uczestniczących w procesie zatrudniania pracowników w Urzędzie.
 2. Warunkiem uzyskania awansu jest otrzymanie bardzo dobrej opinii o dotychczasowej pracy, posiadanie niezbędnych kwalifikacji, oraz spełnienie formalnych wymogów charakterystycznych dla danego stanowiska pracy.
 3. O zmianę stanowiska urzędniczego wnioskuje bezpośredni przełożony pracownika do Burmistrza w formie pisemnej, z podaniem uzasadnienia.
 4. W przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, Burmistrz może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnie z art. 42 § 4 K.p.
 5. W przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy (np. urlop macierzyński pracownika, długotrwała choroba) Burmistrz może zatrudnić innego pracownika okresowo "na zastępstwo", bez stosowania procedury określonej niniejszym systemem.

Załączniki w formacie *.doc (zip)