Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-5/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie powołania Komisji Rozruchowej oczyszczalni ścieków w Gryfinie, w związku zakończeniem robót budowlanych na obiekcie oczyszczalni ścieków wykonanych w ramach kontraktu PHARE pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla m. Gryfino i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-5/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 lutego 2005 r.


w sprawie powołania Komisji Rozruchowej oczyszczalni ścieków w Gryfinie, w związku zakończeniem robót budowlanych na obiekcie oczyszczalni ścieków wykonanych w ramach kontraktu PHARE pn. ”Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla m. Gryfino i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ”.

Na podstawie §7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami/, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Rozruchową w składzie:

 1. Przewodniczący – Kazimierz Prętki – Inżynier Rezydent – „Komplet Inwest” S.C.
 2. Członkowie:
  1. Dariusz Czapla – Inżynier Rezydent – „Komplet Inwest” S.C.
  2. Tadeusz Kaźmierski – PUK Sp. z o.o. Gryfino
  3. Maria Mikołajczak – PUK Sp. z o.o. Gryfino
  4. Jacek Kacała – PUK Sp. z o.o. Gryfino
  5. Radosław Borczyński – „Budimex” S.A.
  6. Roman Niedźwiecki – Projektant technolog – „Budimex” S.A.

§ 2. Komisja reprezentować będzie Gminę Gryfino, w zakresie rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków w Gryfinie, wykonanej w ramach kontraktu PHARE  pn. ”Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla m. Gryfino i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ”.

§ 3.

 1. Komisja rozpoczyna prace w dniu 18 lutego 2005 roku.
 2. Ustala się termin zakończenia prac Komisji na dzień 31 marca 2005 roku.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Aktywizacji Gospodarczej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat