Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-31/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie zasad korzystania i odpłatności z tytułu użytkowania aparatów  telefonicznych telefonów telefonii komórkowej, których abonentem jest Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-31/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 lipca 2005 r.


w sprawie zasad korzystania i odpłatności z tytułu użytkowania aparatów  telefonicznych telefonów telefonii komórkowej, których abonentem jest Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może powierzyć pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie bądź innej osobie nie będącej pracownikiem Urzędu aparat telefoniczny wraz z abonamentem z przeznaczeniem do celów służbowych bądź realizacji powierzonych zadań.

§ 2. Koszt przyznanego abonamentu telefonicznego pokrywa Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3.

  1. Przekroczenie limitu usług wliczonych do przyznanego abonamentu powoduje obligatoryjne obciążenie osoby, której przekazano w użytkowanie aparat telefoniczny telefonii komórkowej, kwotą nadwyżki rachunku telefonicznego ponad kwotę przyznanego abonamentu.
  2. W celu realizacji postanowień zawartych w § 3. 1 osoba, której powierzono aparat telefoniczny telefonii komórkowej składa jednorazowe oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wydział Organizacyjny sporządza i aktualizuje wykaz osób, którym powierzono telefony komórkowe i wraz z ich oświadczeniami przedkłada Wydziałowi Finansowo - Księgowemu w celu realizacji postanowień zawartych § 3.1.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnemu oraz Naczelnikowi Wydziału Finansowo - Księgowego.

§ 6.

  1. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino każdorazowo uzgadniają  z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino zasady korzystania z telefonów, wysokość abonamentów oraz zasady odpłatności za użytkowanie telefonu.
  2. Koszt przyznanego abonamentu, o którym mowa w § 6.1 pokrywa jednostka organizacyjna.

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 7/2000 r. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  30 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i odpłatności z tytułu użytkowania aparatów telefonicznych telefonii komórkowej, których abonentem jest Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą operatora telefonii komórkowej oraz dostosowaniem taryf  do przeprowadzanych rozmów, proponuję zniesienie przyznanych ryczałtów dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, którym zostały przyznane telefony komórkowe. Ryczał został wprowadzony zrządzeniem Nr 7/2000 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad korzystania i odpłatności z tytułu użytkowania aparatów telefonicznych telefonii komórkowej, których abonentem jest Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.