Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-11/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie powołania Zespołów zadaniowych dla realizacji zadań w Akcji Przejrzysta Polska..

ZARZĄDZENIE Nr 0152-11/05 
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 marca 2005 r.


w sprawie powołania Zespołów zadaniowych dla realizacji zadań w Akcji „Przejrzysta Polska”

Na podstawie § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21 poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Akcji „Przejrzysta Polska”, zwanej dalej Akcją, powołuję zespoły zadaniowe:

 1. Zespół ds. realizacji zasady przejrzystości w składzie:
  1. Drążek Teresa
  2. Major Janina
  3. Satanowska Justyna
  4. Więch Krystyna
 2. Zespół ds. realizacji zasady braku tolerancji dla korupcji w składzie:
  1. Klecha Robert
  2. Pluskota Beata
  3. Szacoń Alicja
 3. Zespół ds. realizacji zasady partycypacji społecznej w składzie:
  1. Czosnowski Krzysztof
  2. Romanicz Piotr
  3. Tarka Mariusz
 4. Zespół ds. realizacji zasady przewidywalności w składzie:
  1. Bonikowski Radosław
  2. Czosnowski Krzysztof
  3. Kubiak Ewa
 5. Zespół ds. realizacji zasady fachowości w składzie:
  1. Klecha Robert
  2. Pluskota beata
  3. Szacoń Alicja
 6. Zespól ds. realizacji zasady rozliczalności w składzie:
  1. Kosiński Krystian
  2. Kozak Krzysztof
  3. Mejna Bożena

§ 2. Na koordynatora Akcji wyznaczam Alicję Szacoń – Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza.

§ 3. Zadania objęte zasadami określają materiały Akcji publikowane na stronie internetowej: www.gazeta.pl/przejrzystapolska.

§ 4. Kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do ścisłej współpracy  z koordynatorem i zespołami oraz udzielania im wszelkiej pomocy w realizacji zadań.

§ 5. Zespoły ulegają rozwiązaniu po zakończeniu Akcji.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Gmina Gryfino przystąpiła do Akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, której organizatorem jest „Gazeta Wyborcza”. Celem akcji jest między innymi wzrost przejrzystości, fachowości, partycypacji społeczeństwa w działaniach administracji publicznej.
Akcja oparta jest na Programie zadaniowym, który winni realizować jej uczestnicy. W tym też celu należy powołać zespoły zadaniowe.

Sporządziła:
Krystyna Więch