Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-3/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia  1  lutego  2005  r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 stycznia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-3/05
 BURMISTRZA  MIASTA I GMINY GRYFINO

z  dnia 1 lutego 2005  r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej  przyjętych na sesji w dniu 27 stycznia 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn.  zm.) zarządzam co  następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 stycznia 2005  roku  odpowiadają:

Nr  uchwały: W  sprawie: Wydział/jednostka:
Nr XXX/417/05 przyjęcia  sprawozdań  z  działalności  stałych  Komisji  Rady  za  2004  rok Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
Nr XXX/418/05 zmiany  uchwały  Nr  XXIX/398/04  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  30  grudnia  2004  r.  w  sprawie uchwalenia  budżetu  Gminy  Gryfino  na  2005  rok Skarbnik Miasta i Gminy
Nr XXX/419/05 zatwierdzenia  Planu  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Gryfino  na  lata 2005 - 2006 Aktywności Gospodarczej i Promocji
Nr XXX/420/05 zatwierdzenia  zestawienia  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  2005  rok Skarbnik Miasta i Gminy
Nr XXX/421/05 przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  gminnej  nieruchomości  zabudowanej,  położonej  w  Daleszewie  przy  ul.  Gryfińskiej  68  oraz  ustalenia  zasad  sprzedaży Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXX/422/05 uchylenia  Uchwały  Nr  XXIV/323/04  z  dnia  29  lipca  2004  r. Wydział  Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki  Nieruchomościami
Nr XXX/423/05 wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  przez  Burmistrza  zobowiązań  związanych  z   zabezpieczeniem  ewentualnych  należności Skarbnik Miasta i Gminy

§  2.  Odpowiedzialnym  wymienionym  w  §  1  w  załączeniu  przekazuję  po  jednym  egzemplarzu  kopii  uchwał  Rady  Miejskiej  przyjętych  na  sesji  w  dniu  27  lutego  2005 r.

§  3.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Gryfino

Henryk  Piłat