Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-39/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie: wprowadzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przyjętego uchwałą Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-39/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 sierpnia 2005 r.


w sprawie: wprowadzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przyjętego uchwałą Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie.

Na podstawie art.33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806) zarządzam co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącym załącznik do uchwały XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439, Zarządzenie 163a/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 31 października 2003 roku, Zarządzenie 0152/12/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 kwietnia 2004 roku, Zarządzenie Nr 0152 - 15a/04 Burmistrza Miasta I Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2004r., Zarządzenie Nr 0152-26/04 Burmistrza Miasta I Gminy Gryfino z dnia 02 lipca 2004 r.) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w §14 ust. 1:
  1. pkt 1.5. otrzymuje brzmienie - "1.5. Kontrola Wewnętrzna - symbol BKW";
  2. dodaje się pkt 1.10 w brzmieniu:
  1.10 - "Komórka Audytu Wewnętrznego - symbol AW":
 2. § 27 otrzymuje brzmienie: "§ 27. KONTROLA WEWNĘTRZNA (SYMBOL BKW)".
 3. w § 27:
  1. pkt 1 otrzymuje brzmienie - "1. Komórka Kontroli Wewnętrznej podlega bezpośrednio Burmistrzowi".
  2. uchyla się pkt 3.
 4. Dodaje się § 27a w brzmieniu:
  "§ 27a - KOMÓRKA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO (SYMBOL AW)
  1. Komórka Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Burmistrzowi;
  2. Do zadań audytu wewnętrznego należą sprawy:
  2.1 w ramach audytu wewnętrznego prowadzi się:
  2.1.1. audyt finansowy - badanie dowodów księgowych oraz zapis w księgach rachunkowych;
  2.1.2. audyt systemu - ocena systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem;
  2.1.3. audyt działalności - ocena efektywności (skuteczności) i gospodarności zarządzania finansowego.
  2.2. przeprowadzanie kontroli:
  2.2.1. wewnętrznych w Urzędzie;
  2.2.2. jednostek organizacyjnych Gminy.
  2.3. opracowanie audytu wewnętrznego poprzez:
  2.3.1. dokonanie wnikliwej analizy obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki sektora finansów publicznych w której jest przeprowadzony audyt wewnętrzny;
  2.3.2. ustalenie kolejności poddania obszarów ryzyka audytowi wewnętrznemu, biorąc pod uwagę stopień ich ważności oraz uwzględnia czynniki organizacyjne;
  2.3.3. uwzględnienie szczególnie uzasadnionych przypadków, na wniosek Burmistrza i przeprowadzanie audytu poza planem.
  2.4. opracowanie trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego poprzez:
  2.4.1. opracowanie programu zadania audytowego;
  2.4.2. opracowanie sposobu współpracy z pracownikiem komórki, w której przeprowadzany jest audyt wewnętrzny.
  2.5. opracowanie trybu sporządzania i elementów sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego poprzez:
  2.5.1. prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego, zwanych dalej "bieżącymi aktami" w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych;
  2.5.2. prowadzenie stałych akt audytu wewnętrznego, zwanych dalej "stałymi audytami", w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego.
  2.6. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego."

§ 2. Uchyla się załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przyjętego Zarządzeniem Nr 0152 - 15a/04 Burmistrza Miasta I Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2004r. - "Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie".

§ 3. Wprowadza się załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia - "Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie", stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Zobowiązuje się Sekretarza Miasta i Gminy do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat