Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-56/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 22 grudnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-56/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 grudnia 2005 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 22 grudnia 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 22 grudnia 2005 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
NR XLV/568/05 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza
NR XLV/569/05 uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok Skarbnik Miasta i Gminy

 

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 22 grudnia 2005 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk