Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-26/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 04 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wyposażenie placów zabaw"

ZARZĄDZENIE Nr 0152-26/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 04 lipca 2005 r.

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wyposażenie placów zabaw"

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały  Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup i montaż placów zabaw dla dzieci" powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Angelika Szulc - Przewodniczący Komisji
  2. Piotr Romanicz - członek Komisji
  3. Daniel Cieślak - członek Komisji
  4. Barbara Lefik - członek Komisji
  5. Marta Marczak - członek Komisji

§ 2. W pracach komisji bierze udział co najmniej 3 członków komisji.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 0152-19/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Wyposażenie placów zabaw’’.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z tym, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, 1777 z późniejszymi zmianami), unieważniono przetarg nieograniczony na ,,Wyposażenie placów zabaw’’ należy przeprowadzić zamówienie publiczne.

 

Sporządził:
Daniel Cieślak