Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-1/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY z dnia  11  stycznia  2005 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2004r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-1/05 
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY 
z  dnia  11  stycznia  2005  r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej  przyjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn.  zm.) zarządzam co  następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30  grudnia  2004  roku  odpowiadają:

Nr  uchwały: W  sprawie: Wydział/jednostka:
Nr  XXIX/397/04 przyjęcia  wniosku  Klubu  Radnych  Platformy  Obywatelskiej  i  Prawa  i  Sprawiedliwości  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie
Nr  XXIX/398/04 w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy  Gryfino na 2005 r. Skarbnik  Miasta  i  Gminy
Nr  XXIX/399/04 w sprawie  przyjęcia  ramowego  planu  działań  sesyjnych  Rady  Miejskiej  na  2005  rok Biuro  Obsługi  Radyi  Burmistrza
Nr  XXIX/400/04 w  sprawie  przyjęcia  planów  pracy  Komisji  Rady  na  2005  rok Biuro  Obsługi  Rady i  Burmistrza
Nr  XXIX/401/04 w sprawie  zmiany  Statutu  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gryfinie Ośrodek  Pomocy  Społecznej
Nr  XXIX/402/04 w sprawie  zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa Podatków i Opłat Lokalnych
Nr  XXIX/403/04 w sprawie  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  obrębie  2  m.  Gryfino Działalności Gospodarczej,  Rolnictwa i Gospodarki  Nieruchomościami
Nr  XXIX/404/04 w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  gminnych  lokali  mieszkalnych  oraz  do  oddania  w  użytkowanie  wieczyste  nieruchomości  gruntowych Działalności Gospodarczej,  Rolnictwa i Gospodarki  Nieruchomościami
Nr  XXIX/405/04 w sprawie zmiany uchwały Nr  XXIII/307/04  z  dnia  22  czerwca  2004  r.  w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego,  nieruchomości  gruntowych  niezabudowanych,  położonych  w  obrębie  Wełtyń Działalności Gospodarczej,  Rolnictwa i Gospodarki  Nieruchomościami
Nr  XXIX/406/04 w sprawie  nadania  nazwy  urzędowej  ulicy,  położonej  w  obrębie  5  m.  Gryfino Działalności Gospodarczej,  Rolnictwa i Gospodarki  Nieruchomościami
Nr  XXIX/407/04 w sprawie  uchwalenia  Programu  współpracy  Miasta  i  Gminy  Gryfino  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  w  roku  2005 Edukacji i Spraw  Społecznych
Nr  XXIX/408/04 w sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXII/392/01  z  dnia  31  maja  2001  roku  w  sprawie  scalenia  i  podziału  nieruchomości,  położonych  w  obrębie  nr  4  m.  Gryfino - rejon  ulicy  Reymonta,  przeznaczonych  pod  budownictwo  mieszkaniowe  jednorodzinne Działalności Gospodarczej,  Rolnictwa i Gospodarki  Nieruchomościami
Nr  XXIX/409/04 zmieniająca uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  planu  miejscowego  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
i  gminy  Gryfino,  terenów  w  obrębach:  Wełtyń  II,  Nr  4  miasta  Gryfino,  Żórawie,  Żórawki,  Pniewo,  na  trasie  projektowanego,  nowego  przebiegu  drogi  krajowej  nr  31
Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
Nr  XXIX/410/04 zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  w  obrębie  Pniewo Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
Nr  XXIX/411/04 w  sprawie  wspierania  realizacji  zajęć  wychowania  fizycznego  na  basenie  dla  uczniów  szkół  podstawowych Edukacji i Spraw  Społecznych
Nr  XXIX/412/04 w sprawie  przyjęcia  programu  „Bezpieczna  Gmina” Sekretarz  Miasta i Gminy/ Straż  Miejska
Nr  XXIX/413/04 w  sprawie zmiany uchwały  Nr  XXVIII/391/04  z  dnia  25  listopada  2004  roku  w  sprawie  udzielenia  bonifikat  od  ceny  sprzedaży  nieruchomości  -  lokali  mieszkalnych,  stanowiących  własność  Gminy  Gryfino,  położonych  na  terenie  miasta  i  gminy  Gryfino Działalności Gospodarczej,  Rolnictwa i Gospodarki  Nieruchomościami
Nr  XXIX/414/04 w  sprawie zmiany  budżetu  gminy  na  2004 r. Skarbnik Miasta i Gminy
Nr  XXIX/415/04 w  sprawie  zmian  planu  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  2004 r. Skarbnik Miasta i Gminy
Nr  XXIX/416/04 w  sprawie  ustalenia  wykazu  wydatków  niewygasających  z  upływem  roku  budżetowego Skarbnik Miasta i Gminy

§  2.  Odpowiedzialnym  wymienionym  w  §  1  w  załączeniu  przekazuję  po  jednym  egzemplarzu  kopii  uchwał  Rady  Miejskiej  przyjętych  na  sesji  w  dniu  30  grudnia  2004 r.

§  3.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Gryfino

Henryk  Piłat