Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-53/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Wdrożenia Projektu eGryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-53/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 grudnia 2005 r.


w sprawie powołania Zespołu do Spraw Wdrożenia Projektu eGryfino.

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu realizacji działań związanych z wdrożeniem Projektu eGryfino w zakresie koordynacji, łączenia, grupowania i przetwarzania informacji powołuję Zespół do Spraw Wdrożenia Projektu eGryfino w składzie:

1.   Beata Pluskota
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
- Koordynator Zespołu
2.   Ewa Kubiak
Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
- Członek Zespołu
3.   Daniel Adamczyk
Inspektor w Referacie Promocji Gospodarczej i Współpracy Międzynarodowej
- Członek Zespołu
4.   Krzysztof Wernikowski
Informatyk
- Członek Zespołu
5.   Ryszard Stempiński
Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym
- Członek Zespołu
6.   Jadwiga Szulc
Główny Specjalista
- Członek Zespołu
7.   Krystian Kosiński
p.o. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
- Członek Zespołu
8.   Bożena Mejna
Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego
- Członek Zespołu
9.   Krystyna Więch
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
- Członek Zespołu
10.   Krzysztof Czosnowski
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
- Członek Zespołu
11.   Maria Zalewska
Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury
- Członek Zespołu
12.   Władysław Hołub
Dyrektor Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkól
- Członek Zespołu
13.   Bożena Górak
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
- Członek Zespołu
14.   Halina Podkowińska
p.o. Dyrektora Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji
- Członek Zespołu

§ 2. Zespół, o którym mowa w § 1, ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy i Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza

 

UZASADNIENIE

Projekt eGryfino dotyczy realizacji działań w zakresie koordynacji, łączenia, grupowania i przetwarzania informacji oraz tworzenia usług dostępnych elektronicznie, obejmujących lokalną społeczność. W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

  • Zadanie A - kompleksowa informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
  • Zadanie B - Lokalny Operator Społeczeństwa Informacyjnego (LOSI)
  • Zadanie C - portal "Wrota Gryfina"
  • Zadanie D - rozbudowa infrastruktury - miniTeleCentra (Publiczne Punkty Dostępu do Internetu)

Nadrzędnym celem projektu jest dostarczenie nowoczesnych usług w postaci cyfrowej dla mieszkańców, urzędów i instytucji oraz podmiotów gospodarczych w celu dalszego wzrostu atrakcyjności Gminy oraz dalszego wzrostu sprawności zarządzania.
Do koordynowania realizacji projektu zasadnym jest powołanie Zespołu do Spraw Wdrożenia Projektu eGryfino. Skład osobowy Zespołu tworzą zarówno pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy, jak i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy.

Sporządzili:
Krystyna Więch
Daniel Adamczyk