Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-51/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 listopada 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-51/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 listopada 2005 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 listopada 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 listopada 2005 roku odpowiadają :

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
Nr XLIII/547/05  aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
Nr XLIII/548/05 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata 2006-2010 na realizację projektu pod nazwą „Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa”. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych/ Skarbnik Miasta  i Gminy
Nr XLIII/549/05 zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Gryfino, a Gminą Banie, Gminą Stare Czarnowo i Gminą Widuchowa dotyczącego wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa”. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Nr XLIII/550/05 współfinansowania projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pniewo, Żórawki, Gmina Gryfino” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji/  Skarbnik Miasta i Gminy
Nr XLIII/551/05 współfinansowania projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gryfino -Szkoła Podstawowa Nr 1” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji/ Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 listopada 2005 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat