Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-17/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia  4  maja  2005 r.  w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 kwietnia 2005r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-17/05 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  4  maja  2005 r. 


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 kwietnia 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 kwietnia 2005 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
Nr XXXV/451/05 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
Nr XXXV/452/05 w sprawie  zmian w składzie osobowym Komisji Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
Nr XXXV/453/05 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino i udzielenia  Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium Skarbnik Miasta i Gminy
Nr XXXV/454/05 w sprawie określenia warunków i trybu opracowania Gminnego Programu Rozwoju Turystyki z uwzględnieniem priorytetowych produktów turystycznych Edukacji i Spraw Społecznych
Nr XXXV/455/05 w sprawie  likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury Edukacji i Spraw Społecznych  Gryfiński Dom Kultury Młodzieżowy Dom Kultury
Nr XXXV/456/05 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis Podatków i Opłat Lokalnych
Nr XXXV/457/05 w sprawie udzielania poręczenia kredytu zaciągniętego na termomodernizację lokali mieszkalnych przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Marii Konopnickiej 13-27 w  Gryfinie Skarbnik Miasta i Gminy
Nr XXXV/458/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino
w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino
Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej
i Inwestycji
Nr XXXV/459/05 w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino na lata 2005-2006 i 2007-2013 Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej
i Inwestycji

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 kwietnia 2005 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat