Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-40/05 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 26 września 2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przygotowania  i przeprowadzenia konkursów na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-40/05
 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 26 września 2005r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przygotowania  i przeprowadzenia konkursów na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Konkursową w celu przygotowania i przeprowadzenia konkursów na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej,  w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w składzie:

  • Bożena Górak - Przewodniczący Komisji
  • Ewa Urbańska - Członek Komisji
  • Beata Makowska - Członek Komisji

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

§3. Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych  z rozstrzygnięciem niniejszych konkursów.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku z ogłoszonymi konkursami na realizację zadania publicznego  w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób zasadnym jest powołanie Komisji Konkursowej w celu przygotowania i przeprowadzenia konkurów.
W skład Komisji proponuję powołać:

  • Bożena Górak - Przewodniczący Komisji
  • Ewa Urbańska - Członek Komisji
  • Beata Makowska - Członek Komisji

 

Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

 

Sporządziła:
Ewa Urbańska