Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-37/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu Technicznego do opracowania aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2010.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-37/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 sierpnia 2005 r.


w sprawie powołania Zespołu Technicznego do opracowania aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2010.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 oraz art. 53 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 póz. 74 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 110 ust. l ustawy z dnia 28 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998r. nr 155 póz. 1014 późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 września 2002 roku nr XLVIII/608/02 w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy, Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza co następuje:

§1. W celu przygotowania aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2010 powołuje się 10 osobowy Zespół Techniczny.

§2. Zadaniem Zespołu Technicznego jest opracowanie listy rankingowej inwestycji, która będzie podstawą projektu WPI na lata 2006-2010 skierowanego do uchwalenia przez Radę Miejską w Gryfinie.

§3. Zespół Techniczny powołuje się w składzie:

  1. Kazimierz Fischbach - Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  2. Jan Ragan - Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywizacji Gospodarczej
  3. Janina Nikityńska - Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  4. Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna
  5. Ewa Kubiak - p.o. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
  6. Bożena Mejna - Naczelnik Wydziału Finansowo - Księgowego
  7. Janina Major - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
  8. Teresa Drążek - Zastępca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
  9. Radosław Bonikowski - Kierownik Referatu Promocji Gospodarczej i Współpracy Międzynarodowej
  10. Krzysztof Czosnowski - p.o. Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji w terminie do 30 września 2005 roku.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17.08.2005 roku.

 

 

Burmistrz  Miasta  i  Gminy Gryfino

Henryk  Piłat