Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-29/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia  konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-29/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 lipca 2005 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia  konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu  i wyłonienia kandydata na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta
i Gminy w Gryfinie w składzie:

 • Eugeniusz Kuduk - Przewodniczący Komisji
 • Beata Kryszkowska - członek Komisji
 • Jolanta Staruk - członek Komisji
 • Teresa Drążek - członek Komisji
 • Beata Pluskota - członek Komisji.

§ 2. Pierwsze posiedzenie Komisji ustalam na dzień 18 lipca 2005 r.

§ 3. Wprowadzam Regulamin konkursu w sprawie wyłonienia kandydata  na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych  z przeprowadzeniem niniejszego konkursu.

§ 5. . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE

W związku z wakatem na stanowisku audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, przeprowadza się konkurs na ww. stanowisko oraz powołuje Komisję Konkursową w składzie:

 1. Eugeniusz Kuduk
 2. Beata Kryszkowska
 3. Jolanta Staruk
 4. Teresa Drążek
 5. Beata Pluskota.

 

Sporządziła:
Beata Pluskota

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 0152-29/05.
z dnia 14 lipca 2005 r. .

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU
W SPRAWIE WYŁONIENIA KANDYDATA NA STANOWISKO
AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE.

§ 1.

Ilekroć w Regulaminie konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, zwanym dalej regulaminem jest mowa o:

 1. Burmistrzu - rozumie przez to Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino,
 2. Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie,
 3. audytora - rozumie się przez to audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
 4. komisji - rozumie się przez to komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino.

§ 2.

 1. Kandydata na stanowisko audytora wyłania się w drodze konkursu.
 2. Regulamin określa szczegółowe warunki przeprowadzenia konkursu.

§ 3.

 1. Decyzję o ogłoszeniu konkursu w sprawie wyłonienia na kandydata na audytora podejmuje Burmistrz.
 2. Ogłoszenie o konkursie podawane jest do publicznej wiadomości przez Burmistrza  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, zamieszczeniu w prasie oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

 1. Konkurs przeprowadza komisja powołana przez Burmistrza.
 2. Komisja konkursowa sporządza protokół, który stanowi załącznik Nr 1.

§ 5.

 1. Komisja, o której mowa w § 4 składa się z pięciu osób, w tym z Przewodniczącego komisji  i czterech członków.
 2. Członkiem komisji nie może być osoba, która jest:
  1. krewną lub powinowatą kandydata na audytora,
  2. kandydująca w tym samym konkursie na stanowisko audytora.
  3. Komisja przeprowadza konkurs w obecności co najmniej 3/4 składu.

§ 6.

Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji.

§ 7.

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu składają pisemne oferty w terminie podanym w ogłoszeniu w Kancelarii Urzędu - pok. Nr 19.
 2. Pisemne oferty powinny znajdować się w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie".

§ 8.

 1. Do oferty, o której mowa w § 7 należy dołączyć:
  1. list motywacyjny i życiorys ze zdjęciem,
  2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym zaświadczenie ze złożenia egzaminu na audytora,
  3. kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
  4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
  6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej,
  7. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  8. kopie świadectw pracy,
  9. kopie dokumentów poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń),
  10. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku audytora.
 2. Dokumentacja konkursu przechowywana jest przez okres 5 lat w Urzędzie.

§ 9.

 1. W ustalonym dniu konkursu komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w następującej kolejności:
  1. etap:
   • sprawdzenie czy złożone oferty spełniają wymagania formalne, celem podjęcia decyzji w sprawie dopuszczenia kandydata do udziału w dalszych etapach konkursu - załącznik Nr 2 - karta weryfikacji kandydata.
  2. etap:
   • Przewodniczący komisji zawiadamia dopuszczonych kandydatów o miejscu, terminie i godzinie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych - załącznik nr 3.
  3. etap:
   1. Przewodniczący komisji przedstawia kandydatowi członków komisji oraz zasady przeprowadzenia konkursu,
   2. kandydaci odpowiadają na pytanie zadane przez Przewodniczącego komisji. Pytanie zadane przez Przewodniczącego komisji jest takie same dla wszystkich kandydatów - załącznik nr 4
   3. członkowie komisji dokonują oceny punktowej poszczególnych kandydatów, na kartach punktacji kandydata - załącznik nr 5,
   4. kandydat nie może być obecny przy postępowaniu kwalifikacyjnym innych kandydatów.
  4. etap:
   1. po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego odbywa się narada komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko audytora. W tej części komisja obraduje bez udziału wyłonionych kandydatów. O rozpoczęciu tej części konkursu informuje Przewodniczący komisji.
   2. Przewodniczący komisji zlicza punkty przyznane poszczególnym kandydatom przez członków komisji oraz wskazuje kandydata, który otrzymał największą ilość punktów - załącznik Nr 6,
   3. O wynikach przeprowadzonego konkursu Przewodniczący komisji informuje Burmistrza.

§ 10.

 1. Wybór kandydata następuje na podstawie oceny punktowej dokonywanej przez poszczególnych członków komisji, zgodnie z następującymi zasadami:
  1. ocena kwalifikacji zawodowych, wykształcenia oraz dodatkowych umiejętności
   - od 0 do 10 punktów od każdego z członków komisji. Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów.
  2. ocena odpowiedzi kandydata na pytanie zadane przez Przewodniczącego komisji. Każdy z członków komisji może przyznać kandydatowi od 0 do 10 punktów. Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów.
  3. Punktacja dokonana przez poszczególnych członków komisji podlega zsumowaniu:
   - ocena kwalifikacji - maksymalna ilość punktów pomnożona przez liczbę członków komisji,
   - ocena odpowiedzi - maksymalna ilość punktów pomnożona przez liczbę członków komisji.
  4. Maksymalna do uzyskania ilość punktów - 100. Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą ilość punktów, ale nie mniejszą niż 80% z liczby punktów możliwych do otrzymania.
 2. Liczbę punktów, o której mowa w § 10 pkt. 4 zmniejsza się proporcjonalnie, w przypadku mniejszej ilości członków biorących udział w pracach komisji.
 3. W przypadku, gdy największą liczbę punktów zdobędzie więcej niż jeden kandydat komisja przeprowadza głosowanie tajne - typując spośród kandydatów mających taką samą i jednocześnie największą liczbę punktów.
 4. Głosowanie tajne odbywa się na kartach głosowania tajnego - załącznik Nr 7.

§ 11.

 1. Przebieg głosowania tajnego odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:
  1. Każdy członek komisji głosuje na karcie, z wypisanymi w kolejności alfabetycznej nazwiskami kandydatów.
  2. Każdy z członków komisji oddaje swój głos w następujący sposób:
   - "za" - postawienie przy jednym nazwisku znaku "+"
   - "przeciw" - postawienie przy pozostałych nazwiskach znaku "-".
  3. Każdy inny sposób wypełnienia karty do głosowania, w tym wstrzymanie się od głosu - powoduje, że głos jest nieważny. Nieważność głosu minimum jednego członka komisji powoduje konieczność przeprowadzenia powtórnego głosowania.
  4. Liczenie głosów odbywa się jawnie przez przedstawienie komisji wszystkich oddanych kart do głosowania. Konkurs wygrywa kandydat, który w wyniku głosowania otrzyma największą ilość ważnie oddanych głosów.

§ 12.

 1. Po podpisaniu protokołu z obrad komisji Przewodniczący komisji ogłasza wynik konkursu i o wynikach informuje Burmistrza
 2. Burmistrz zatwierdza wybór komisji.

§ 13.

Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie zostanie wyłoniony kandydat, prawo wyłonienia kandydata na Naczelnika przysługuje Burmistrzowi.

§ 14.

Konkurs może być unieważniony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Przewodniczącego komisji, jeżeli został naruszony Regulamin konkursu lub po jego rozstrzygnięciu wyszły na jaw okoliczności dyskwalifikujące kandydata, albo zaistniały inne przesłanki materialno-prawne uniemożliwiające powierzenie kandydatowi stanowiska audytora.

§ 15.

Wszelkie sprawy sporne wynikające ze stosowania Regulaminu rozstrzyga Burmistrz.

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się odrębne przepisy.

 

 

Gryfino, dn. 14 lipca 2005 r.