Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-8/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 marca 2005 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na Pełnienie funkcji Menadżera Projektu , eGryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-8/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 marca 2005 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na Pełnienie funkcji Menadżera Projektu – „eGryfino I – wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino”

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzania zamówienia publicznego w trybie zapytania  o cenę na: Pełnienie funkcji Menadżera Projektu – „eGryfino I – wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Beata Pluskota - Przewodniczący Komisji
  2. Angelika Szulc - członek Komisji
  3. Ewa Kubiak - członek Komisji
  4. Radosław Bonikowski - członek Komisji
  5. Krzysztof Wernikowski - członek Komisji

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z realizacją projektu nr Z/2.32/I/1.5/41/04 „eGryfino I – wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino” współfinansowanego  z funduszy Unii Europejskiej w ramach umowy nr Z/2.32/I/1.5/41/U/52/05 należy przeprowadzić zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Menadżera Projektu.

W skład Komisji Przetargowej proponuję powołać:

  1. Beatę Pluskotę - Przewodniczący Komisji,
  2. Angelikę Szulc - członek Komisji,
  3. Ewę Kubiak - członek Komisji,
  4. Radosława Bonikowskiego - członek Komisji,
  5. Krzysztofa Wernikowskiego - członek Komisji.

Przygotowała:
Angelika Szulc