Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-134/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-134/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 października 2006 r.


w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 7 pkt 17 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21 poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. W Rocznym preliminarzu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzam następujące zmiany:

  1. W dziale III ust. 1. „.Udzielanie pomocy rzeczowo – materialnej”, lit. d „na dofinansowanie pobytu na koloniach, wycieczkach lub obozach dla dzieci i młodzieży” zwiększam środki finansowe o kwotę 2 000 zł przeniesioną z działu III ust. 2 punkt 2 „jednodniowy wypoczynek w dni wolne od pracy”
  2. w dziale III ust. 2 punkt 2 „jednodniowy wypoczynek w dni wolne od pracy” zmniejszam środki finansowe o kwotę 2 000 zł przeniesioną do działu III ust. 1 lit. d „na dofinansowanie pobytu na koloniach, wycieczkach lub obozach dla dzieci i młodzieży”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz Naczelnikowi Wydziału Finansowo-Księgowego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie do zarządzenia

Zaplanowana na rok bieżący w rocznym preliminarzu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwota na dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży na koloniach, wycieczkach, lub obozach okazała się niewystarczająca, jednocześnie nie zostały wykorzystane środki zaplanowane na jednodniowy wypoczynek w dni wolne od pracy, wobec powyższego proponuję przeniesienie środków finansowych jak niżej:

  • w dziale III ust. 1. „.Udzielanie pomocy rzeczowo – materialnej”, lit. d „na dofinansowanie pobytu na koloniach, wycieczkach lub obozach dla dzieci i młodzieży” zwiększam środki finansowe o kwotę 2 000 zł przeniesioną z działu III ust. 2 punkt 2 „jednodniowy wypoczynek w dni wolne od pracy”.

Powyższe zmiany zostały uzgodnione z komisją ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Sporządziła:
Anna Wójciak