Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-88/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Gryfino od osoby fizycznej, części nieruchomości położonej w Gryfinie w obrębie nr 4

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-88/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 lipca 2006 r.


w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Gryfino od osoby fizycznej, części nieruchomości położonej w Gryfinie w obrębie nr 4.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.17, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203: z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od osoby fizycznej, na okres 1 roku, części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 32 o powierzchni 400 m2, położonej w Gryfinie przy ulicy M. Konopnickiej (obręb nr 4), z przeznaczeniem pod lokalizację punktów handlowych wraz z urządzeniem terenu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Uzasadnienie

W związku z brakiem na terenie osiedla „Górny Taras” w Gryfinie, miejsc przeznaczonych pod punkty handlowe tzw. wystawki i dużym zapotrzebowaniem na tego typu punkty, zachodzi konieczność wyznaczenia terenów na ten cel. Wobec braku w tym rejonie miasta terenów gminnych, które mogłyby być przeznaczone na tego typu handel, podjęto działania w celu pozyskania gruntów od innych właścicieli. Biorąc pod uwagę lokalizację uznano, że terenem spełniającym zarówno wymagania handlowców jak również przyszłych klientów, jest część działki nr 32, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu Netto. Działka ta stanowi własność osoby fizycznej. Właściciel wyraził zgodę na wydzierżawienie Gminie na okres 1 roku części działki o powierzchni 400 m2 z przeznaczeniem na w/w cel.
Uzgodniono z właścicielem, że podstawą do ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego jest uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXVIII/389/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata. Przy zastosowaniu stawki 3,15 zł /1m2 czynsz ten wynosić będzie 1.260 zł.

 

Sporządziła :
K. Lamperska