Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-132/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12.10.2006 r. w sprawie wyznaczenia w m. Gryfinie miejsc pod stoiska handlowe na sprzedaż w m-cu grudniu 2006 r. choinek oraz ryb z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-132/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12.10.2006 r.


w sprawie wyznaczenia w m. Gryfinie miejsc pod stoiska handlowe na sprzedaż w m-cu grudniu 2006 r. choinek oraz ryb z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz, 128/, oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603;  Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, i Nr 175, poz. 1459;  z 2006 r. Nr 104, poz. 708/, oraz § 7, pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439, z późniejszymi zmianami/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam następujące miejsca w m. Gryfinie do sprzedaży w m-cu grudniu 2006 r. choinek oraz ryb:

  • Plac Barnima - 2 stoiska pod sprzedaż choinek
  • Parking przy Bibliotece Publicznej, ul. Kościelna – 1 stoisko pod sprzedaż choinek
  • Plac przy ul. Rapackiego /po zlikwidowanej hurtowni napojów/ - 1 stoisko pod sprzedaż choinek
  • Plac przy fontannie - ul. 1 Maja - stoiska ze sprzedażą ryb.

§ 2. Rozdysponowanie stoisk ze sprzedażą choinek nastąpi w wyniku przetargu na wysokość dziennej stawki czynszu.

§ 3. Do pobrania opłaty targowej za stoiska ze sprzedażą ryb upoważniam inkasenta Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia tradycją jest wyznaczenie przez Gminę miejsc pod stoiska handlowe związane ze sprzedażą choinek oraz ryb. Podobnie jak w roku ubiegłym warunki te spełniają: Plac Barnima, Plac przy Bibliotece Publicznej, plac przy fontannie przy ul. 1 Maja , oraz plac przy ul. Rapackiego - po zlikwidowanej hurtowni napojów. Rozdysponowanie stoisk handlowych ze sprzedażą choinek z uwagi na znaczne nimi zainteresowanie nastąpi w wyniku przetargu na dzienną stawkę czynszu, która wynosi 100,00 zł netto.  Natomiast stoiska ze sprzedażą ryb rozdysponuje Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji na podstawie pobranej od handlowców opłaty targowej w drodze inkasa.

 

Sporządził:
Wacław Rogojsza