Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-128/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 października 2006r. w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomości, położone w obrębie geodezyjnym  nr 4 m. Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-128/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 października 2006r.


w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomości, położone w obrębie geodezyjnym  nr 4 m. Gryfino.

Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 Nr 104, poz. 173 / - zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam wysokość odszkodowania, za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Gryfino działek oznaczonych numerami: 488/10  o powierzchni 736 m2 i nr 488/11 o powierzchni 952 m2 położonych  w obrębie geodezyjnym nr 4 m. Gryfino a przeznaczonych na projektowane ciągi komunikacyjne - ulice lokale jednokierunkowe, na łączną kwotę 54.200,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych).  Kwota odszkodowania obejmuje wartość gruntu w wysokości 23.600,00 zł za działkę nr 488/10 oraz 30.600,00 zł za działkę 488/11.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne z nieruchomości której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność Gminy w dniu w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna a orzeczenie o podziale prawomocne. Za działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a właściwym organem. W celu ustalenia wartości nieruchomości sporządzono wycenę szacunkową  w której rzeczoznawca majątkowy określił wartość działek na kwotę: 23.600,00 zł - działka 488/10 oraz 30.600,00 zł - działka 488/11.  W dniu 25 września 2006r. przeprowadzono negocjacje w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości.  Przedstawiona propozycja zaakceptowana została przez byłych właścicieli nieruchomości.  W przedmiotowej sprawie spisany został stosowny protokół.

 

Sporządziła:
Żaneta Snoch