Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-91/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 06 lipca 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0151-91/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 06 lipca 2006r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok:

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 548.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700   Gospodarka mieszkaniowa 548.500
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 548.500
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 548.500

OGÓŁEM

548.500

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 548.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700   Gospodarka mieszkaniowa 548.500
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 548.500
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 548.500

OGÓŁEM

548.500

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE

Dział 700

  • 548.500 zł – prawidłowe zaklasyfikowanie środków przeznaczonych na wykup od pracowników PEC Spółka z o.o. w Gryfinie udziałów pracowniczych.

 

 

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk