Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-29A/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-29A/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lutego 2006r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok:

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 31.227 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
750     Administracja publiczna 6.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 6.000
4280 Zakup usług zdrowotnych 6.000
 
801     Oświata i wychowanie 22.500
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 15.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000
80195   Pozostała działalność  
4300 Zakup usług pozostałych 7.500
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.587
92195   Pozostałe zadania w zakresie kultury 2.587
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 570
4300 Zakup usług pozostałych 2.017
 
926     Kultura fizyczna i sport 140
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 140
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 140
OGÓŁEM 31.227

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 31.227 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
750     Administracja publiczna 6.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
 
758     Różne rozliczenia 2.587
75818   Rezerwy ogólne i celowe 2.587
4810 Rezerwy 2.587
 
801     Oświata i wychowanie 22.500
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 15.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000
80195   Pozostała działalność  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.500
 
926     Kultura fizyczna i sport 140
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 140
4300 Zakup usług pozostałych 140
OGÓŁEM 31.227

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany w kwotach wydatków dotyczą przeniesień tych środków w celu prawidłowego ich zaklasyfikowania, i tak:

 • Dział 750 – 6.000 zł
  • 6.000 – środki przeznaczone zostaną na zakup usług zdrowotnych;
 • Dział 801 – 22.500 zł
  • 7.500 – na ogłoszenia prasowe w związku z naborem dzieci do przedszkoli oraz na współpracę polsko-niemiecką w szkołach;
  • zabezpieczenie środków z tytułu umowy zlecenia dla informatyka obsługującego ZEAS.
 • Dział 921 – 2.587 zł
  • 570 – na zapłatę podatku od umowy zlecenia imprezy plenerowej „Sylwester 2005” (zobowiązanie roku 2005);
  • 2.017 – za obsługę techniczną imprezy plenerowej „Sylwester 2005” (zobowiązanie roku 2005);
  • 140 – na zakup nagród dla zawodników za osiągnięcia sportowe w roku 2005;

 

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk