Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-33/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 07 marca 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0151-33/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 07 marca 2006r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok:

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 2.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
851     Ochrona zdrowia 2.000
85195   Pozostała działalność 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
OGÓŁEM 2.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 2.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758 Różne rozliczenia 2.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 2.000
4810 Rezerwy 2.000
OGÓŁEM 2.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
Eugeniusz Kuduk           

U Z A S A D N I E N I E

Przyznane środki są przeznaczone na wydatki związane z wystąpieniem na obszarze gminy zagrożenia związanego z wirusem „ptasiej grypy”. Zakupy dotyczą środków ochrony osobistej dla osób zwalczających wirus, tj. 6 kombinezonów ochronnych, 10 gogli bezbarwnych, 6 półmasek wielogazowych, 200 rękawic jednorazowych (latex), 10 rękawic gumowych, 30 półmasek filtrujących z filtrem.

 

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk