Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-111/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 września 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia z zakresu zadania własnego gminy pn. pomoc społeczna.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-111/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 września 2006 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia z zakresu zadania własnego gminy pn. pomoc społeczna

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, Nr 94, poz. 651) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zadania własnego gminy pn. pomoc społeczna, przeznaczonego do realizacji od 16 października 2006 r. do 15 kwietnia 2007 r. w drodze zlecenia. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Do zadań takich należą m.in. sprawy z zakresu pomocy społecznej, w tym udzielenie posiłku osobom tego pozbawionym, szczególnie osobom bezdomnym, zagrożonym patologią i znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto zadanie te mieści się w sferze zadań publicznych, o których mowa jest w ustawie o działalności pożytku publicznego z dnia 24 kwietnia 2003 roku art. 4 ust. 1 pkt. 1. Jednocześnie zlecanie realizacji tych zadań jest zgodne z Rocznym i Wieloletnim Programem Współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
W związku z powyższym Burmistrz ogłasza otwarty konkurs na zadanie polegające na udzielaniu posiłków osobom tego pozbawionym w okresie jesienno - zimowym oraz wydawaniu jednorazowej, doraźnej pomocy żywnościowej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych.

Sporządziła:
Barbara Lefik

 
Załącznik do
Zarządzenia  Nr 0151-111/06
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 6 września 2006 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, z zakresu zadania własnego gminy pn. pomoc społeczna.

 • zadanie nr PS/02/2006
  Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym w okresie od 16 października 2006 r. do 31 marca 2007 r. oraz wydanie jednorazowej, doraźnej pomocy żywnościowej w okresie Świąt Bożego Narodzenia w 2006 roku i Świąt Wielkanocnych w 2007 roku dla osób ubogich, bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 22.000 zł

uwaga: miejsce wydawania posiłków – miasto Gryfino

UWAGI:

 1. Wyżej wymienione zadanie przeznaczone jest do realizacji w drodze zlecenia w okresie od 16 października 2006 roku do 15 kwietnia 2007 roku dla osób z terenu gminy Gryfino.
 2. Kwoty przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań w następujących proporcjach:
  - 10.000 zł - w roku 2006,
  - 12.000 zł - w roku 2007.

WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA OFERT

 1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), które:
  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.
 2. Organ jednostki samorządu terytorialnego powierza realizację zadania na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Powierzanie zadania następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
 3. Zadanie wskazane powyżej, przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia, wino być zrealizowane w okresie 16 października 2006 roku do 15 kwietnia 2007 roku.
 4. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, proponowanego do realizacji,
  2. szczegółowy terminarz i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
  6. imienną listę członków stowarzyszenia, według stanu na dzień 1 stycznia 2006 roku,
  7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
  8. aktualny statut, potwierdzoną kopię nadania NIP, REGON, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny do 3 miesięcy),
  9. dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę w imieniu stowarzyszenia,
 5. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę;
  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania,
  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 6. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania. W takim przypadku umowa wielostronna stanowi integralną część oferty.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Składanie ofert na realizację zadań następuje na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Druk dostępny jest w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, mieszczącego się przy ul. Niepodległości 20 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (oferta.pdf) i na stronie internetowej www.gryfino.pl. Ostateczny termin składania ofert upływa 9 października 2006 r. o godz. 1600.
 2. Oferty składać należy w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16 lub przesłać pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 3. W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokona w sposób jawny wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania.
 4. Wyniki wyboru ofert ogłoszone będą w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w którym podane zostaną także informacje, kto złożył ofertę oraz czynniki decydujące o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jawność konkursu ofert realizowana będzie przez publikację wyników w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyłożenie do wglądu w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych (Gryfino, ul. Niepodległości 20, pok. nr 6) przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.
 5. Wszystkie podmioty, które złożyły oferty otrzymają pisemną informację o wynikach wyboru oferty najkorzystniejszej.

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW WYDATKOWANYCH
PRZEZ GMINĘ GRYFINO
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2005

zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, Nr 94, poz. 651).

W okresie od 1 listopada 2005 r. do 31 marca 2006 r. wykonanie zadania pn. „Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym” wyniosło łącznie 16.500 zł. Zadanie to realizowane było przez Parafialny Zespół Caritas Parafii p.w. Narodzenia N.M.P. w Gryfinie.