Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-96/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-96/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 lipca 2006 r.


w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gryfinie

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147,  poz. 1231, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1401, z 2002 r. Nr 167, poz. 1372; z 2003 r.  Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001,  Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110,  Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485) oraz pkt 3.5 Regulaminu działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie stanowiącego załącznik nr 1  do uchwały nr XXVII/368/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 r.  w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zarządzam co następuje: 

§ 1. Dokonuje się następujących zmian składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie:

  1. Odwołuję Pana Zenona Ścisłowskiego – członka Komisji
  2. Powołuję Pana Janusza Osickiego – na członka Komisji

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

ZASADNIENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231  z późniejszymi zmianami) burmistrz powołuje gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która inicjuje działania w zakresie określonym ww. ustawą, oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu. W związku z pkt. 3.4.1 Regulaminu Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie stanowiącym załącznik nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Gryfino na lata 2004-2008 w skład Komisji, oprócz Przewodniczącego i Sekretarza wchodzi przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie. W związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie dokonuje się zmiany przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji  w Gryfinie jak w zarządzeniu.

Sporządziła:
Ewa Urbańska