Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-35/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań zleconych z zakresu zadania własnego gminy pn. współpraca z organizacjami pozarządowymi od 6 marca 2006 r. do 31 marca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-35/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 marca 2006 r.


w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań zleconych z zakresu zadania własnego gminy pn. współpraca z organizacjami pozarządowymi od 6 marca 2006 r. do 31 marca 2007 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420 Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy pn. współpraca z organizacjami pozarządowymi, które przeznaczone są do realizacji od 6 marca 2006 r. do 31 marca 2007 r. w drodze zlecenia, przyznaje się dotacje celowe na realizację tych zadań.

§ 2. Analizę poszczególnych ofert pod względem spełnienia kryteriów formalnychzawiera Załącznik Nr 1.
§ 3.

  1. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów oraz wysokość dotacji celowej na poszczególne zadania stanowi Załącznik Nr 2.
  2. Powierzenie zadań do realizacji podmiotom, o których mowa w ust. 1 nastąpi w drodze umowy.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Przesłanką wydania zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadań własnych gminy pn. "współpraca z organizacjami pozarządowymi" jest dyspozycja zawarta w pkt. 4 w części ,,Termin składania ofert’’ załącznika do Zarządzenia Nr 0151-18/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, które przeznaczone są do realizacji od 6 marca 2006 r. do 31 marca 2006 r. w drodze zlecenia. Otwarty konkurs ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest ogłaszany z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Został on ogłoszony 26 stycznia 2006 roku, a termin składania ofert upłynął 27 lutego 2006 roku. Przy wyborze ofert organ administracji publicznej kieruje się kryteriami szczegółowo określonymi w art. 15 ww. ustawy.

 

Sporządziła:
Barbara Lefik