Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-12/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2006 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-12/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2006 rok.


Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) w związku z §1 pkt 2 oraz § 2 pkt 2 Uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2006r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego (Burmistrz) opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk