Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-2/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 stycznia 2006r. w sprawie: układu wykonawczego do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na 2006 rok.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-2/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 stycznia 2006r.


w sprawie: układu wykonawczego do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na 2006 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok, zgodnie z załącznikami:

§ 2.

  1. Ustala się personalnych dysponentów wydatków w poszczególnych jednostkach zgodnie z załącznikami od Nr 2 do Nr 4.
  2. Dysponenci wymienieni w załącznikach Nr 3 i Nr 4 działają na zasadach określonych w pełnomocnictwach indywidualnych.
  3. Dysponenci wymienieni w załącznikach 2-4 zobowiązani są do szczególnej dbałości o prawidłowość wykonywania wydatków ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 138 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) dotyczących zasad gospodarki finansowej oraz przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114).
  4. Dysponenci określeni w załącznikach 2-4 zobowiązani są do realizacji wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach z zachowaniem Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
  5. Dysponenci określeni w załącznikach 2-4 zobowiązani są w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia do sporządzenia harmonogramu wydatków.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz dysponentom wskazanym w zarządzeniu, odpowiednio w zakresie im przypisanym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego (Burmistrz) w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej opracowuje układ wykonawczy budżetu jednostki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.

 

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk