Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-161A/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-161A/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 listopada 2006r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 24.809 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
801     Oświata i wychowanie 18.076
80110   Gimnazja 10.000
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10.000
80195   Pozostała działalność 8.076
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8.076
 
852     Pomoc społeczna 6.733
85295   Pozostała działalność 6.733
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6.733
OGÓŁEM 24.809

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 20.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
852     Pomoc społeczna 20.000
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20.000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 20.000
OGÓŁEM 20.000

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 143.395 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

600     Transport i łączność 8.000
60016   Drogi publiczne gminne 8.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000
 
710     Działalność usługowa 26.000
71095   Pozostała działalność 26.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26.000
 
750     Administracja publiczna 54.586
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 54.586
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 23.235
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27.351
 
801     Oświata i wychowanie 18.076
80110   Gimnazja 10.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000
80195   Pozostała działalność 8.076
4300 Zakup usług pozostałych 8.076
 
852     Pomoc społeczna 6.733
85295   Pozostała działalność 6.733
4300 Zakup usług pozostałych 6.733
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30.000
4300 Zakup usług pozostałych 30.000
OGÓŁEM 143.395

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 138.586 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 8.000
60016   Drogi publiczne gminne 8.000
4270 Zakup usług remontowych 8.000
 
710     Działalność usługowa 26.000
71095   Pozostała działalność 26.000
4300 Zakup usług pozostałych 26.000
 
750     Administracja publiczna 54.586
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 54.586
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54.586
 
852     Pomoc społeczna 20.000
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20.000
3110 Świadczenia społeczne 20.000
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000
90002   Gospodarka odpadami 30.000
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30.000
OGÓŁEM

138.586

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Zwiększenia

Dział 600

  • 8.000 zł – przeniesienia środków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału BMP z przeznaczeniem na opłacenie zobowiązań wynikających z prowadzonego nadzoru inwestorskiego nad remontami dróg;

Dział 710

  • 26.000 zł - przeniesienia środków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału BMP z przeznaczeniem na opłacenie zobowiązań wynikających z prowadzonego nadzoru inwestorskiego na usługami programowo-projektowymi z zakresu planowania przestrzennego;

Dział 750

  • 54.586 zł - przeniesienia środków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału BMP z przeznaczeniem niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (oprogramowanie antywirusowe, realizacja umów-zleceń, aktualizacje publikacji księgowych, klimatyzator do serwerowni, zakup konsoli, składki PFRON i pozostałe drobne zakupy art. biurowych);

Dział 801

  • 10.000 zł – środki pochodzące z dotacji celowej uzyskanej od Wojewody Zachodniopomorskiego na podstawie umowy (umowa Nr DKE/III/P/2/2006) przeznacza się na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie nowo oddanego obiektu (boisko ze sztuczną trawą, bieżnią i rozbiegiem lekkoatletycznym – tartanem ) przy Gimnazjum w Gryfinie – zeskok do skoku wzwyż”;
  • 8.076 zł - Zarządzeniem Wojewody Nr 599/2006 zwiększono Gminie dotację celową z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;

Dział 852

  • 6.733 zł – Zarządzeniem Wojewody Nr 597/2006 zwiększono Gminie dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r.o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259);

Dział 900

  • 30.000 zł – przeniesienie środków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału BMK z przeznaczeniem na wydatki związane z poprzeglądową wycinką drzew na terenie gminy Gryfino;

Zmniejszenia

Dział 852

  • 20.000 zł – Zarządzeniem Wojewody Nr 597/2006 zmniejszono Gminie dotację przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);

Pozostałe zmniejszenia dotyczą opisanych wyżej przeniesień wydatków między paragrafami.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk