Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-56/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-56/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 kwietnia 2006r.


w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128/, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459/ oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami / - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, położonej w Gryfinie przy ul. Marii Konopnickiej nr 11 – lokal nr 10, na kwotę 79.372,48 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i czterdzieści osiem groszy).

§ 2. Cena nieruchomości lokalowej zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę, na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jej sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piałat

 

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/404/04 Rady Miejskiej Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku, lokal mieszkalny nr 10 w budynku przy ul. Marii Konopnickiej nr 11 w Gryfinie, przeznaczony jest do sprzedaży na rzecz najemców. Najemcami lokalu są Wiesława i Kazimierz małż. Samsel.
Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z dnia 17 marca 2006r. wynosi 77.800,- zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych).
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 1.572,48 zł (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt dwa złote i czterdzieści osiem groszy), stanowiącą kwotę funduszu remontowego na dzień 15.04.2006r. wpłaconego przez Gminę.
Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę, na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

 

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec