Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-108/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia administratora kompleksu obiektów sportowych położonego  w Gryfinie przy ul. Sportowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-108/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 sierpnia 2006 r.


w sprawie ustalenia administratora kompleksu obiektów sportowych położonego  w Gryfinie przy ul. Sportowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam, z dniem 1 września 2006 r., Ośrodek Wypoczynku  i Rekreacji w Gryfinie na administratora kompleksu obiektów sportowych, znajdującego się na działkach oznaczonych numerami 3/8, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5/1  i 5/2 o łącznej powierzchni 10,4063 ha, położonych w Gryfinie przy ul. Sportowej (obręb nr 5).

§ 2. Szczegółowe zasady administrowania określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Umową sprzedaży z dnia 10 lipca 2006 r. Gmina Gryfino nabyła na mienie komunalne od Fundacji Na Rzecz Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych numerami działek 3/8, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5/1 i 5/2 o łącznej powierzchni 10,4063 ha, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków  i składników infrastruktury znajdujących się na tych gruntach, składających się na kompleks obiektów sportowych. Formalne przejęcie w/w mienia przez Gminę nastąpiło na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w dniu 30 sierpnia 2006 r.
W związku z powyższym należało ustalić jednostkę organizacyjną Gminy sprawującą bezpośrednią opiekę i nadzór, w formie administrowania, nad przejętym mieniem.

 

Sporządziła:
K. Lamperska

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Nr 0151-108/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r.

 

Zasady
administrowania kompleksem obiektów sportowych, położonym
w Gryfinie przy ul. Sportowej, przez Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.

  1. Przedmiotem administrowania jest kompleks obiektów sportowych, położonych w Gryfinie przy ul. Sportowej (obręb nr 5) obejmujący grunty oznaczone numerami działek: 3/8, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5/1 i 5/2 o łącznej powierzchni 10,4063 ha oraz budynki, budowle i składniki infrastruktury znajdujące się na tych gruntach, nabytych przez Gminę Gryfino od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino „Umowa sprzedaży” spisaną aktem notarialnym nr 4271/2006 z dnia 10.07.2006 r.
  2. W ramach administrowania OWiR zobowiązany jest do:
    1. sprawowania opieki, nadzoru i kontroli nad przedmiotem administrowania poprzez utrzymywanie budynków, budowli i poszczególnych składników infrastruktury w należytym stanie technicznym, dokonywanie napraw bieżących, utrzymywania porządku i czystości,
    2. doraźnego udostępniania obiektów sportowych, pobierania należności z tym związanych i prowadzenia ewidencji pobranych wpłat na drukach ścisłego zarachowania oraz rozliczania się z pobranych dochodów z Wydziałem Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
    3. zatrudnienia z dniem 1 września 2006 r., 7 osób będących dotychczas pracownikami Fundacji, pracujących bezpośrednio przy obsłudze obiektów sportowych. Imienne zestawienie osób podlegających zatrudnieniu zawiera odrębna lista.
  3. Zadania związane z funkcjonowaniem przedmiotu administrowania polegające na zawieraniu umów z dostawcami mediów, najmu, dzierżawy, użyczenia lub innych (nie doraźnych) oraz zadania inwestycyjne, realizowane będą przez właściwe wydziały Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
  4. Środki finansowe niezbędne do realizacji zadań związanych z administrowaniem będą przekazywane zakładowi budżetowemu OWiR z budżetu Gminy Gryfino  w formie dotacji.