Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-110/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 września 2006 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-110/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 września 2006 r.


w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 Dz. U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1462  i Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006r. Nr 94, poz. 651) w związku z Zarządzeniem  Nr 0151-71/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Zarządzenia Nr 0151- 87/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ogłaszam co następuje:

§ 1. Unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Propagowanie trzeźwego stylu życia” z uwagi na nie podpisanie umowy z oferentem wybranym w drodze przeprowadzonego postępowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Propagowanie trzeźwego stylu życia” z uwagi na nie podpisanie umowy z oferentem wybranym w drodze przeprowadzonego postępowania.

 

Sporządziła:
Ewa Urbańska

 

Zastępca Burmistrza

Eugeniusz Kuduk