Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-57/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY Gryfino z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia dla strażaków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie Gminy Gryfino wysokości stawek ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych, organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-57/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 kwietnia 2006 r.


w sprawie ustalenia dla strażaków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie Gminy Gryfino wysokości stawek ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych, organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., nr 147 poz. 1229 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam stawkę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział:

  1. w działaniach ratowniczych - w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego zgodnie z zapisem art. 28 ust. 2 do 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., nr 147 poz. 1229 ze zmianami) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym;
  2. w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną – w wysokości 5 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Gminnego Centrum Reagowania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2006 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 28 cytowanej ustawy o ochronie przeciwpożarowej na Gminie ciąży obowiązek wypłacania strażakom – ochotnikom ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Ustawodawca określił jedynie stawkę maksymalną takiego ekwiwalentu w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS.
Biorąc pod uwagę istotną różnicę pomiędzy nakładem pracy, ryzykiem i zaangażowaniem w trakcie prowadzenia działań ratowniczych a udziałem w szkoleniach pożarniczych celowym jest zróżnicowanie stawek tego ekwiwalentu i obniżenie jego wysokości w przypadku szkoleń.

 

 

Sporządził: Robert Klecha