Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-135/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 października 2006 r. w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań zleconych z zakresu zadania własnego gminy pn. pomoc społeczna.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-135/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 października 2006 r.


w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań zleconych z zakresu zadania własnego gminy pn. pomoc społeczna

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr  116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego gminy pn. pomoc społeczna, które przeznaczone jest do realizacji od 16 października 2006 r. do 15 kwietnia 2007 r. w drodze zlecenia.

§ 2. Na zadanie oznaczone nr PS/02/2006 – „Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym w okresie od 16 października 2006 r. do 31 marca 2007 r. oraz wydanie jednorazowej, doraźnej pomocy żywnościowej w okresie Świąt Bożego Narodzenia w 2006 roku i Świąt Wielkanocnych w 2007 roku dla osób ubogich, bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” na które przeznaczone została kwota 22.000 zł – ofertę złożył Parafialny Zespół Caritas Parafia  p.w. Narodzenia N.M.P. w Gryfinie.

§ 3.

  1. Złożona oferta, o której mowa w § 2, spełnia wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 83 z późn. zm.).
  2. Analizę oferty pod względem spełnienia kryteriów formalnych zawiera Załącznik Nr 1.

§ 4.

  1. Zadanie, o którym mowa w § 2, powierza się do realizacji Parafialnemu Zespołowi Caritas Parafii p.w. Narodzenia N.M.P. w Gryfinie.
  2. Powierzenie zadania nastąpi w drodze pisemnej umowy, która określi zasady przekazywania, rozliczenia i kontroli dotacji celowej.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Przesłanką wydania zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zadań własnych gminy  pn. „pomoc społeczna” jest dyspozycja zawarta w pkt. 4 w części ,,Termin składania ofert’’ załącznika do Zarządzenia Nr 0151-111/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 września 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, które przeznaczone jest do realizacji od 16 października 2006 r. do 15 kwietnia 2007 r.  w drodze zlecenia. Otwarty konkurs ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest ogłaszany z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Został on ogłoszony 6 września 2006 roku, a termin składania ofert upłynął 9 października 2006 roku. Przy wyborze ofert organ administracji publicznej kieruje się kryteriami szczegółowo określonymi w art. 15 ww. ustawy.

 

Sporządziła:
Barbara Lefik