Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-16/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 maja 2006 r. sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 17 maja 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-16/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 maja 2006 r. 


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 17 maja 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 17 maja 2006 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
  LI/623/06 zmiana uchwały Nr XLIX/607/06 z dnia 30 marca 2006 r. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
  LI/624/06 Wystąpienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat