Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-60/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 października 2006 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 października 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-60/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 października 2006 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 października 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 października 2006 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
NR LVII/688/06  wprowadzenia zmian w statucie Gryfińskiego Domu Kultury Gryfiński Dom Kultury / Sekretarz Miasta i Gminy
NR LVII/689/06 zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gryfinie Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół /

Sekretarz Miasta i Gminy

NR LVII/690/06 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta Gryfino Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR LVII/691/06 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie Daleszewo Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR LVII/692/06 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej
i Inwestycji
NR LVII/693/06 aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej
i Inwestycji
NR LVII/694/06 wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej
w Gryfinie
Biblioteka Publiczna /

Sekretarz Miasta i Gminy

NR LVII/695/06 zmian w budżecie gminy na 2006 r. Skarbnik  Miasta i Gminy
NR LVII/696/06 zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu – „Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Nr Z/2.32/III/3.5.1/378/05
Skarbnik  Miasta i Gminy / Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej
i Inwestycji
NR LVII/697/06 zmian w budżecie gminy na 2006 r. Skarbnik  Miasta i Gminy
NR LVII/698/06 przekształcenia zakładu budżetowego – Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie w jednostkę budżetową – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie Ośrodek Wypoczynku
i Rekreacji w Gryfinie /

Sekretarz Miasta i Gminy

NR LVII/699/06 nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie Ośrodek Wypoczynku
i Rekreacji w Gryfinie /

Sekretarz Miasta i Gminy

NR LVII/700/06 przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2006 rok Biuro Obsługi Rady
i Burmistrza
NR LVII/701/06 zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy
o dofinansowanie Projektu – „Wyścig Smoczych Łodzi” Gryfino 2006 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III polsko – niemieckiego pogranicza na obszarze krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie
Skarbnik  Miasta i Gminy / Referat Promocji Gospodarczej i Współpracy Międzynarodowej
NR LVII/702/06 obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2007 Podatków i Opłat Lokalnych
NR LVII/703/06 zmiany Uchwały Nr LVI/685/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 października 2006 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Gryfino poręczenia zaciągniętego kredytu przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino na pokrycie zobowiązań Fundacji wobec Fluor S.A. Skarbnik  Miasta i Gminy
NR LVII/704/06 rozpatrzenia wniosku Arkadiusza Bienicewicza
o wstrzymanie wydawania i wykonywania decyzji przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na podstawie ustaleń zaskarżonego planu zagospodarowania przestrzennego „Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Gryfino na obszarze przebiegu dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa”
Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej
i Inwestycji
NR LVII/705/06 rozpatrzenia skargi Arkadiusza Bienicewicza na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej
i Inwestycji

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 października  2006 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat