Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-22/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0152-13/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”

ZARZĄDZENIE Nr 0152-22/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 czerwca 2006 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 0152-13/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”

Na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Paragraf 1 Zarządzenia Nr 0152-13/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego” otrzymuje brzmienie:

㤠1.

 1. W celu przygotowania, przeprowadzania, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego” przeznaczonego na wykup obiektów sportowych (boisk) wraz z wyposażeniem od Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, powołuję Komisję Przetargową w składzie:
  1. Eugeniusz Kuduk - przewodniczący komisji
  2. Jadwiga Szulc - członek komisji
  3. Ewa Kubiak - członek komisji
  4. Teresa Drążek - członek komisji
  5. Marek Bączkowski - członek komisji
 2. Komisja może działać w składzie co najmniej trzyosobowym.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE

Art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) stanowi, że Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. Mimo powołania Komisji pięcioosobowej proponuje się dopuścić ważność pracy Komisji w składzie co najmniej trzech osób.

 

Przygotowała:
Angelika Szulc